Informasjon om Canons europeiske garantisystem

Nedenfor finner du detaljert informasjon om vilkår og betingelser for verkstedgarantien på stedet-garantien og for å gå tilbake til basen.

Informasjon om garantien

Hvis et Canon-produkt utvikler en feil, dekkes våre kunder av Canons europeiske garantisystem (EWS), som sikrer at feilen løses gratis i en begrenset periode etter kjøp (vilkår og betingelser gjelder).

Det europeiske garantisystemet består av to ulike tjenestetilbud, og tilbudet som gjelder deg bestemmes av hvor du befinner deg og hvilket produkt du har kjøpt.

Europeisk program for verkstedgaranti:
Det tilbys en verkstedgaranti for de fleste Canon-forbrukerprodukter. Hvis et produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, må produktet returneres til et verksted som er godkjent av Canon, hvor produktet vil repareres gratis av Canon-autoriserte teknikere. Produktet vil bli returnert til deg når reparasjonen er fullført.

Europeisk program for på stedet-garanti:
Det tilbys en på stedet-garanti for kvalifiserte laser- og Inkjet-produkter (bare i utvalgte land). Du finner listen over kvalifiserte produkter under vilkår og betingelser for på stedet-garantien nedenfor.

Hvis et kvalifisert produkt utvikler en produksjonsfeil i garantiperioden, vil en Canon-autorisert tekniker besøke deg der produktet er utplassert og reparere det på stedet helt kostnadsfritt. Hvis vilkår og betingelser for på stedet-garantien ikke står oppført nedenfor, er ikke tjenesten tilgjengelig i ditt land. I så tilfelle vil vi bare kunne tilby verkstedgarantien.

Klikk på det relevante garantitilbudet nedenfor for å se fullstendige vilkår og betingelser.

Standard EWS betingelser

Canon og de land som er medlem av EWS garanterer at dette produktets maskindel skal fungere tilfredsstillende i garantiperioden. Dersom man finner mangler ved maskinvaren i garantiperioden, vil servicereparasjon bli utført gratis ved et autorisert Canon servicesenter i de land som er medlem av EWS.
Gratis EWS service oppnås kun ved forevising av dette garantikortet sammen med originalfaktura/kontantkvittering utstedt til kunden av detaljist. Garantikortet må inneholde (a) kjøperens navn, (b) detaljistens navn og adresse, (c) det kjøpte produktets modellbetegnelse og serienummer (hvis det finnes) og (d) produktetskjøpsdato. Canon forbeholder seg retten til å nekte garantiservice hvis denne informasjonen ikke er fullstendig eller hvis den er fjernet eller endret etter at forbrukeren har kjøpt produktet originalt av detaljisten. Videre forbeholder Canon seg retten til å erstatte det defekte produktet med et annet produkt av samme eller bedre kvalitet som det defekte produktet uten den aktuelle defekten, i stedet for å reparere det defekte produktet.

1. Garantiperiode

Denne garantien gjelder ett år fra kundens kjøpsdato. Datoen fremkommer på dokumentene nevnt ovenfor.

2. Slik oppnås garantiservice

Garantiservice er tilgjengelig hos autoriserte Canon servicesentre.
Alle kostnader for sikker transport av produktet til og fra Canon servicesenter bæres av kunden. Hvis produktet tas inn i et land som ikke dekkes av EWS og som ikke aksepterer garantikortet, må produktet returneres til landet hvor det ble kjøpt for at kunden skal kunne benytte garantien.

3. EWS medlemmer:

Se vedlagte oversikt over EWS medlemmer (EU og EFTA land)

4. Begrensninger

Canon og EWS's medlemmer garanterer ikke følgende:
– Periodiske kontroller, vedlikehold og reparasjon eller bytte av deler grunnet vanlig bruk og slitasje.
– Forbruksartikler.
– Programvarer.
– Deler som utsettes for slitasje (f.eks. videohoder og valser), og forbruksartikler og tilbehør (f.eks. batterier og opptaksmedier (inkludert, men ikke begrenset til, bånd, DVD-plater, minnekort og ekstern harddisk)) som brukes med dette produktet, dekkes ikke av denne garantien.
– Defekter forårsaket av modifikasjoner utført uten Canons godkjennelse.
– Kostnader som påløper ved Canon servicesentre ved tilpassing eller modifikasjoner som er nødvendige for å tilpasse produktet i henhold til landets spesielle tekniske eller sikkerhetsmessige normer eller spesifikasjoner, eller andre kostnader med å justere produktet som et resultat av spesifikasjoner som er endret etter at produktet ble levert.
– Skader forårsaket av at et produkt ikke er tilpasset andre lands spesielle normer eller spesifikasjoner enn det landet det er kjøpt i.
Reparasjonsgarantien gjelder ikke hvis skaden eller defekten er forårsaket av:
– Feil eller overdrevent bruk eller håndtering eller betjening av produktet i uoverensstemmelse med instruksjonene i bruker- eller operatørbøkene og/ eller relevant brukerdokumentasjon, herunder, men ikke begrenset til feil lagring, fall eller kraftige støt.
– Korrosjon, skitt, vann eller sand.
– Reparasjoner, modifikasjoner eller renhold utført ved servicesentre som ikke er autorisert av Canon.
– Bruk av reservedeler, programmer eller forbruksartikler (som blekk, papir, toner eller batterier) som ikke er kompatibelt med produktet. Kompatibilitet er sikret ved bruk av artikler som er anbefalt av Canon.
– Tilkobling av produktet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon.
– Utilstrekkelig emballering av produktet når det returneres til autorisert Canon servicesenter.
– Uhell eller ulykker eller annet utenfor Canons kontroll, inkludert - men ikke begrenset av - lyn, vann, brann, offentlig uro og mangelfull ventilasjon.

5. Annet

Eventuelle reparasjoner kan bli forsinket når de utføres utenfor det originale kjøpslandet, fordi produktet ennå ikke er til salgs i dette landet eller fordi det er designet for bruk i et annet land. Av den grunn er det mulig at visse reservedeler ikke er på lager i landet hvor det repareres.
Det er kundens ansvar å ta sikkerhetskopier og lagre alle programfiler og programmer før reparasjonen og reinstallere dem etterpå.
Canon er ikke ansvarlig for noen andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptaksmedier og tap av data etc., som ikke er eksplisitt uttrykt i denne garantien. Ved retur av produktet for service under garantien må du pakke produktet svært godt, forsikre det, legge ved kvitteringen og garantien samt reparasjonsinstruksjoner og (hvis relevant) et prøveeksemplar av et opptaksmedium der det er lagret bilder som er tatt med produktet.
Denne garantien påvirker ikke kundens lovbestemte rettigheter i henhold til de nasjonale lovregler som gjelder, heller ikke kundens rettigheter overfor detaljisten i henhold til salgs-/kjøpskontrakt. Hvis det ikke finnes gjeldende nasjonale lovregler, vil denne garantien alene representere kundens eneste rettigheter, og hverken Canon eller Canons samarbeidparnere eller andre EWS medlemmer skal væreansvarlige for tilfeldige eller indirekte skader ved brudd på uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet.

Kontakt relevant EWS medlemmer for å få alle detaljer om garantier som gjelder i det enkelte land.

Serviceprogram for på stedet-garanti (laser- og blekkprodukter)

Klikk her for å vise alle aktuelle modeller.

Takk for at du valgte dette Canon Office-produktet. Hvis du får behov for å bruke på stedet-garantien for dette produktet, gjelder vilkårene og betingelsene nedenfor. På stedet-garantien er gyldig i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for Canon Office-produktet.

Under denne garantien har du rett til å motta støtte fra Canon, som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at alle tjenester som leveres i henhold til på stedet-garantien, er underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Vær oppmerksom på at denne på stedet-garantien gjelder i tillegg til andre Canon-garantier du eventuelt måtte ha for det aktuelle produktet kommer i tillegg til eventuelle andre lovfestede rettigheter du måtte ha som forbruker under gjeldende lokale lovgivning. Denne på stedet-garantien gjelder bestemte Canon Office-produkter, som er kjøpt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS").

Canon garanterer at maskinvaren til dette produktet er i god stand i garantiperioden. Skulle maskinvaren vise seg å være defekt innenfor garantiperioden, vil maskinvaren bli reparert gratis på stedet på den adressen som er registrert innenfor territoriet (som definert nedenfor).

Gratis reparasjon under på stedet-garantien kan bare mottas mot å fremvise det originale kjøpsbeviset som inneholder datoen for kjøpet av produktet. Canon forbeholder seg også retten til å erstatte det defekte produktet med et annet tilsvarende produkt av samme eller bedre kvalitet som det defekte produktet, i stedet for å reparere det defekte produktet.


1. Garantiperiode

På stedet-garantien er gyldig i ett år fra kjøpsdatoen for Canon Office-produktet, mot fremvisning av kjøpsbevis.

2. Slik får du garantiservice

Du kan få på stedet-garantiservice ved å kontakte Canons kundesenter via telefon (Venligst klikk her for kontaktinformasjon). Canons kundesenter vil først prøve å løse problemet via telefon eller ekstern tilkobling. Hvis dette ikke løser problemet, blir du tildelt en kvalifisert servicetekniker som skal løse problemet.

Serviceteknikeren validerer på stedet-garantien, som du må sende inn kjøpsbeviset for. Når garantien er validert, blir det avtalt et tidspunkt for når serviceteknikeren skal komme. Canon vil gjøre sitt beste for å tilby på stedet-service neste dag (det kan finnes lokale unntak, venligst klikk her for kontaktinformasjon)*.

På stedet-garantien dekker alle arbeidsutgiftene som hører med, inkludert tilkalling, reise og reparasjonstid. Den dekker også utgiftene til servicedeler. Utgifter til forbruksartikler som tonerkassetter og blekkpatroner, utskriftsmedier (f.eks. papir) og stifter er ikke inkludert. Hvis installeringen av og nettverkstilkoblingen til produktet ikke er levert av Canon, inkluderes dessuten ikke tjenester og relaterte servicedeler som er nødvendige på grunn av feil installering av eller nettverkstilkobling til produktet, i på stedet-garantien. Du finner en fullstendig liste over begrensninger for garantitjenestene under punkt 3 nedenfor.

*Tjenestene i denne på stedet-garantien kan utføres med rimelig ferdighet og forsiktighet av en tredjepart på vegne av Canon.

3. Begrensninger

Canon garanterer ikke følgende:

 • Periodiske kontroller, vedlikehold og reparasjon eller erstatning av deler på grunn av normal bruk og slitasje.
 • Forbruksmateriell og tilbehør, inkludert strømadapter.
 • Programvare.
 • Deler som utsettes for slitasje, i tillegg til forbruksartikler og tilbehør.
 • Mangler som er forårsaket av endringer som er utført uten Canons godkjenning.
 • Kostnader som pådras av Canon i forbindelse med nødvendige tilpasninger eller endringer av et produkt etter landsspesifikke tekniske standarder eller sikkerhetsstandarder, eller andre kostnader for å justere produktet som et resultat av spesifikasjoner som er blitt endret etter at produktet ble levert.
 • Skade som har oppstått ved at produktet ikke støtter landsspesifikke standarder eller spesifikasjoner i andre land enn landet produktet ble kjøpt i.

Reparasjon under garantien gjelder ikke hvis skaden eller mangelen har blitt forårsaket av:

 • Feil bruk, håndtering eller betjening av produktet slik det beskrives i brukerhåndboken og/eller relevant brukerdokumentasjon, inkludert, men ikke begrenset til, feil oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon og skitt-, vann- eller sandskader;
 • Reparasjoner, endringer eller rengjøring som er utført hos et servicesenter som ikke er godkjent av Canon;
 • Bruk av reservedeler, programvare eller forbruksmateriell (for eksempel blekk, papir, toner, batterier eller skrivehoder) som ikke er kompatible med produktet. Kompatibilitet sikres hvis forbruksmateriellet som brukes, er anbefalt av Canon;
 • Kobling av produktet til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon.
 • Ulykker eller katastrofer eller andre forhold som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, brann, offentlig forstyrrelser og feil ventilasjon.

I tillegg til ovennevnte inkluderer på stedet-garantien ikke følgende:

 • Arbeid som er nødvendig på grunn av frakobling og ny tilkobling av produktet, inkludert eventuelle forberedelser som er nødvendige for sikker transport annet enn det som leveres av oss eller på vegne av oss;
 • Arbeid utenfor våre standard åpningstider (09.00 til 17.00 mandag til fredag, unntatt offentlige helligdager), hvis ikke annet er angitt i serviceprogrammet for på stedet-garantien;

Vær oppmerksom på at produktet må befinne seg i territoriet for at serviceteknikerne skal kunne levere på stedet-tjenester. På stedet-tjenester kan dessuten bare leveres hvis du gir serviceteknikeren tilgang til produktet og rimelig og nødvendig støtte i den forbindelse.

Hvis du planlegger å flytte produktet fra én adresse til en annen i løpet av perioden på stedet-garantien gjelder, må du oppgi den nye adressen til Canon. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til den angitte kontakt-e-postadressen for territoriene (e-postadressene finner du her). Hvis du flytter produktet til et annet land, kan du kontrollere om landet du flytter produktet til, er oppført i listen, for å være sikker på at Canon tilbyr på stedet-garanti i det landet.

4. Annet

Reparasjonstjenesten kan bli forsinket hvis den utføres utenfor landet som produktet opprinnelig ble kjøpt i, hvis produktet ennå ikke selges i det landet eller selges med en landsspesifikk utforming. Derfor vil kanskje bestemte reservedeler for produktet ikke være på lager i landet produktet blir reparert i. Det er kundens ansvar å sikkerhetskopiere og lagre eventuelle programvarefiler og programmer før reparasjon og å gjenopprette de samme etter slik reparasjon. Canon er ikke ansvarlig for noen andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptaksmedier og tap av data osv. som ikke er eksplisitt uttrykt i denne garantien. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter relevant gjeldende nasjonal lovgivning eller forbrukerens rettigheter overfor forhandleren gjennom salgs-/kjøpskontrakten. I fravær av gjeldende nasjonal lovgivning vil denne garantien være forbrukerens eneste rettsmiddel, og verken Canon eller Canons datterselskaper er ansvarlige for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med brudd på eventuelle uttrykte eller indirekte garantier for dette produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om garantien som tilbys i de enkelte land, kan du kontakte Canons kundesenter.

I henhold til det ovennevnte godtar du at Canon ikke er ansvarlig for ekstra arbeid som kan være nødvendig, tap, kostnader eller skade på grunn av følgende:

 1. Du har ikke brukt, oppbevart eller håndtert produktet på riktig måte (inkludert plassering i feil omgivelser), eller du har ikke fulgt instruksjonene eller anbefalingene fra Canon eller brukerhåndbøkene for produktet, eller noen annen klausul i på stedet-garantien;
 2. Du har ikke installert eller vedlikeholdt feilkorrigeringer, gjeldende programvareoppgraderinger eller nye utgivelser du har fått, eller som Canon eller andre relevante tredjepartsleverandører har gjort generelt tilgjengelige;
 3. Du har fått virus (eller lignende) i systemet, eller det har oppstått en feil eller et krav for et produkt som du har koblet til produktet, eller som på annen måte påvirker driften av produktet på en negativ måte;
 4. Du eller noen andre som handler på dine vegne, har skadet eller gjort endringer i produktet eller koblet til eller inkorporert et annet element i produktet eller de tilknyttede systemene, noe som påvirker driften av produktet på en negativ måte;

På stedet-garantien skal reguleres av og fortolkes i henhold til relevant lovgivning i landet der produktet brukes, og der tjenestene leveres, og alle tvister i forbindelse med på stedet-garantien er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de kompetente domstolene i jurisdiksjonen.

Hvis du har flere spørsmål knyttet til det europeiske garantisystemet, kan du kontakte oss ved hjelp av alternativene for å sende e-post eller ringe til kundestøtte.