Vårt syn på skatter

18. desember 2018

Introduksjon

Denne strategien gjelder for Canon Europa NV og alle britiske avdelinger i dens gruppe. Referanser til "Canon Europa" er til alle britiske selskaper og permanente bedrifter i Canon Europa NV-konsernet.

Canon Europa er en del av det multinasjonale konsernet Canon Inc, som har hovedkontor i Japan.

Canon Europa er styrt av de samme prinsippene som Canon Inc og følger konsernets etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer og prinsipper for Canon-konsernet

Konseptet "kyosei” er Canons filosofi. Det kan oversettes som "leve og arbeide sammen for et felles gode", og dens grunnleggende ledelsesretningslinjer er å bidra til fremgang og velvære i verden mens vi forsøker å bli en virkelig global selskapsgruppe som leverer fremragende kvalitet og skaper fortsatt vekst og utvikling.

Som et multinasjonalt selskap med virksomhet over hele verden mener Canon at riktig betaling av skatter i land og regioner der de har virksomhet, er et av de mest grunnleggende og viktige sosiale ansvarene.

Derfor følger Canon følgende prinsipper med hensyn til skatteforhold.

  1. Betale skatt i henhold til skatterelaterte lover og forskrifter
  2. Sikre at avgiftsregnskap og andre beslektede prosesser utføres på riktig måte, i henhold til lovgivningen
  3. Utvikle skatterelaterte styringssystemer og arbeide for å øke bevisstheten rundt skatteregler
  4. Følge felles internasjonale regler om internasjonal beskatning (retningslinjer fastsatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og FN) og sikre at tiltak er i samsvar med skattelovgivningen i hvert land

Ordninger for risikostyring

EMEA-avgiftsfunksjonen med ansvar for Storbritannias skatter er basert i Storbritannia og Nederland. EMEA-avgiftsfunksjonen er ledet av EMEA-skattedirektøren, som rapporterer til finansdirektøren for Canon EMEA. Denne avgiftstrategien er godkjent og eid av Canon Europa NV.

EMEA-avgiftsfunksjonen har som mål å sikre samsvar med all skattelovgivning i regionene de opererer, og er også ansvarlig for å gi veiledning og støtte ved tekniske spørsmål. Dette gjelder spesielt for saker med kryssing av landegrenser og restrukturering av forretningsmodell og juridisk enhet der det er bekreftet at skatterisiko kan oppstå. Vi søker aktivt å identifisere, vurdere, overvåke og administrere disse risikoene for å sikre at de er i tråd med våre mål. Der det er usikkerhet eller betydelig kompleksitet, søkes råd eksternt. På denne måten kan EMEA-avgiftsfunksjonen sørge for at eventuelle avgiftsmessige forhold i Storbritannia og gjennom hele regionen administreres på en hensiktsmessig måte. Det sikrer også at alle avgiftsspørsmål blir riktig behandlet for avgiftsrapporteringsformål og for å sikre fullstendig rapportering til eksterne revisorer.

Holdning til avgiftsplanlegging og risikonivå

Canon Europa administrerer avgiftsoppgavene sine med sikte på å oppnå sikkerhet og unngå overraskelser. Vi utfører ikke transaksjoner uten et klart, underliggende kommersielt formål. Vi bruker ikke kunstige strukturer eller søker å overføre profitt til jurisdiksjoner med lave skatter.

I struktureringen av våre kommersielle aktiviteter vil avgifter bli vurdert til å sikre samsvar og sikkerhet så langt som mulig. I Storbritannia kan vi benytte tilgjengelige skatteinsentiver og skatteletter for å minimere skattekostnadene for forretningsaktivitetene våre. Disse vil bli brukt på den måten det er ment av HM Revenue and Customs, og vi vil søke ekstern rådgivning hvis det er nødvendig.

Der Canon Europa-enheter samhandler med hverandre og med andre Canon-enheter, tar vi sikte på at transaksjonene utføres på normale vilkår. Hvis transaksjoner er grenseoverskridende, vil vi se etter måter å unngå dobbeltbeskatning på i samsvar med de tilgjengelige skattelettene som tilbys gjennom skatteavtalenettverket.

EMEA-avgiftsfunksjonen opprettholder et høyt nivå av kunnskap og bevissthet om avgifter og følger den siste utviklingen, som OECD/G20 BEPS, som har som mål å sikre at overskuddet blir ilagt skatt når økonomiske aktiviteter som genererer profitten utføres, og der verdi skapes.

Forholdet til HM Revenue and Customs og andre myndigheter

Canon Europa har et åpent, ærlig og konstruktivt forhold til HM Revenue and Customs. Vi arbeider for å opprettholde vårt lavrisikoforhold ved å gå inn i dialog med relevant skattepersonell når det oppstår problemer i sanntid eller når en kompleks tolkning av loven kan kreve avklaring. Vi deltar på møter med HM Revenue and Customs for å gi forretningsoppdateringer om de britiske enhetene og den bredere EMEA-gruppen.

Canon Europa har som mål å gjøre fullstendig, nøyaktig og presis fremlegging i selvangivelsen for alle britiske avgifter. Hvis det oppstår feil ved en feiltagelse, vil disse bli rettet opp så snart som praktisk mulig etter at det er oppdaget.

I tillegg til å opprettholde et godt forhold til HM Revenue and Customs vil Canon Europa også engasjere seg, via representative organer, med regjeringer og organisasjoner om foreslåtte endringer til internasjonale standarder der det er hensiktsmessig.

Ovennevnte avgiftsstrategi er ment å være i samsvar med schedule 19, paragraf 19 i Finance Act 2016 (den britiske finansloven). Referanser til "skatt" gjelder for Storbritannia og er dem som finnes i schedule 19, paragraf 15 i Finance Act 2016.

Denne avgiftstrategien er godkjent og eid av Canon Europa NV.

Denne strategien gjelder fra publiseringsdatoen til den blir erstattet.