Forretningsvirksomhet – ansvarlig forretningsdrift

Som del av vårt mål om ansvarlig forretningsdrift, etterstreber vi å skape bredere økonomiske verdier som gagner mange forskjelliger interessenter og andre grupper. Vi oppnår dette ved å tilby produkter, tjenester og løsninger som for eksempel hjelper bedrifter til å holde seg konkurransedyktige, forbedrer helsenivået i lokalsamfunn, og som forbedrer livsstilen til både kundene og samfunnet.

Våre produkter og tjenester inkluderer administrert utskriftstjeneste (MPS) og forretningsløsninger, inkludert outsourcing- og rådgivningstjenester, løsninger for bildelagring; kameraer til multifunksjonsenheter; kringkastingskameraer til digital radiografi; halvledere til skannere; produksjonsskrivere og storformatskrivere til rådgivningstjenester; projektorer til kalkulatorer. Les mer om våre produkter til hjemmet og helsevesen og våre produkter, tjenester og løsninger for bedrifter.

Vår Kyosei-filosofi betyr at vi tar vårt ansvar om å bidra til en sunn økonomi som gagner alle, svært alvorlig. Suksessen til virksomheten vår hjelper oss til å støtte lokale og regionale økonomier ved å skape verdier for kunder og andre interessenter, som leverandører, medarbeidere og myndigheter.

Finn ut hvordan vi samhandler med våre interessenter. Interessentrelasjoner

FNs Global Compact

Picture_banner_BusinessVi har robuste retningslinjer og prosedyrer som hjelper oss til å overholde gjeldende lover og regler, slik at vi oppfyller forventningene til våre interessenter. Imidlertid er ansvarlig forretningsdrift for oss mer enn lovgivende etterlevelse; det gjelder også hvordan vi forventer at våre ansatte opptrer på arbeidsplassen </ en>; hvordan de blir behandlet; og stegene vi tar for å sikre rettferdig og trygg forretningsdrift, slik at vi kan beskytte kundene og miljøet, som opererer etisk, å betale skatt, og demonstrere beste praksis. <2 /> For å understreke vårt engasjement for ansvarlig næringsliv og å formalisere tilnærmingen av bærekraft inn i vår strategi, kultur og næringsliv, har Canon Europe sluttet seg til FNs Global Compact, forpliktet seg til sine 10 universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Les mer om hvordan vi støtter samfunn og sosialt ansvar.
Les mer om hvordan vi reduserer miljøpåvirkningen vår.

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013

Samsvar og tiltak

Vi er et datterselskap av Canon Inc., vår moderbedrift, og derfor spiller vi en rolle i de interne styringsprosessene og deltar i møter med Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee (den utvidede etikkomitéen), som tar avgjørelser om tiltak for å støtte etterlevelse. Bedriftsledelse i Canon inkluderer samsvar med lovgivning, opplæring innen etikk, lover og regler, økonomiske følger, ansvar til arbeidsgivere og medarbeidere og produktsikkerhet.

Vår interne gruppe for vurdering av samsvar sørger for at vi forstår og tenker over følgene av nye lover og regler som påvirker virksomheten vår før de trer i kraft, slik at vi kan planlegge passende tiltak. Samsvar med lover og regler forsikrer kundene våre om at vi selger trygge produkter som samsvarer med retningslinjer på en rettferdig og ansvarlig måte.

Vi overholder alle gjeldende lover og regler i de mange landene der vi har virksomhet. Vi deltar i sammenslutninger og grupper i bransjen som ser på aspekter av miljøvernlovgivning og produktsikkerhet, slik at vi kan holde oss ett trinn foran utvikling i lovgivning og bidra til opprettelsen av nye lover. Vi er blant annet medlem av DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR og CSR Europe.

EE-direktiv for elektronisk og elektrisk avfall

REACH-forordningen

Begrensning av farlige stoffer (RoHS)

Batteri- og akkumulatordirektiv

Emballasjedirektiv

Miljøerklæringer

Material- og sikkerhetsdatablad

Sarbanes-Oxley Act

ISO 9001

ISO 27001

Regler for atferd

ISO 14001

Grønne innkjøp

Patenter

Tiltak mot etterligninger

Mineraler fra Den demokratiske republikken Kongo

Investorforbindelser

Medarbeidere

Administrasjon av leverandørkjede

Tiltak mot bestikkelser og korrupsjon

Gaver og underholdning

Rettferdig konkurranse

Interessentrelasjoner

EE-direktiv for elektronisk og elektrisk avfall

Canon overholder EUs direktiv om elektrisk og elektronisk avfall (2012/19/EU) som har som mål å redusere miljøpåvirkningen fra elektronisk avfall. EE-direktivet er en del av den nasjonale lovgivningen i hvert enkelt EU-medlemsland. Finn ut mer om Canon og EE-direktivet.

  Til toppen

REACH-forordningen

REACH-forordningen EF nr. 1907/2006 krever en vurdering av egenskapene til kjemikalier for å identifisere mulig helse- og miljørisiko. Canon har et nært samarbeid med sin leverandørkjede for å sikre kontinuerlig samsvar med REACH-forordningen. Les mer om Canon og REACH-forordningen. Les mer om Canons program for grønne innkjøp.

  Til toppen

Begrensning av farlige stoffer (RoHS)

Canon overholder RoHS-direktivet (2011/65/EU) og overgår i noen tilfeller de tilhørende kravene. Målet med RoHS-direktivet er å redusere miljøkonsekvensene av elektrisk og elektronisk avfall som har nådd slutten av livssyklusen, ved å redusere den tillatte mengden av seks stoffer som utstyret kan inneholde. Produkter som selges i EU, kan for øyeblikket ikke inneholde mer enn de angitte mengdene av bly, kadmium, kvikksølv, heksavalent krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE). Vi forbereder for de ekstra stoffer som vil bli lagt til RoHS-direktivet for gjennomføring rundt 2017. Les mer om elektronisk og elektrisk avfall.

  Til toppen

Batteri- og akkumulatordirektiv

Som produsent eller importør av batterier er vi med i resirkuleringssystemer for brukte batterier og akkumulatorer i alle EU-land der selskapet opererer. Vi oppfyller kravene om å rapportere om og finansiere innsamling og behandling av batterier. EU-direktivet om batterier (2013/56/EC) har som mål å redusere miljøkonsekvensene av batterier og akkumulatorer og å oppnå en større grad av resirkulering av brukte batterier og akkumulatorer.

Noen av kalkulatorene våre er utformet for å drives bare av solenergi, så de ikke trenger noe batteri, og noen bruker en kombinasjon av solenergi og batterier for å spare strøm. Les mer om vår energibesparende kalkulatorserie og hvordan du kan resirkulere batteriene dine.

  Til toppen

Emballasjedirektiv

Canon deltar i programmer for resirkulering av emballasje og bidrar til å finansiere innsamling og resirkulering av emballasjeavfall. Dette følger EU-direktivet om emballasje og emballasjeavfall (94/62/EC) og lokalt regelverk i de landene der vi har nasjonale salgsorganisasjoner. Vi fortsetter også med å redusere mengden produktemballasje som kreves.

  Til toppen

Miljøerklæringer

Canon produserer miljøerklæringer som gir informasjon om miljøegenskapene til produktene våre og omfatter materialbruk og energisparing. Kontakt det nasjonale Canon-kontoret hvis du vil ha mer informasjon om miljøerklæringer.

  Til toppen

Material- og sikkerhetsdatablad

Material- og sikkerhetsdatablad (MSDS) inneholder informasjon om mulige helseeffekter av eksponering for kjemikalier eller andre potensielt farlige stoffer. Du kan besøke vårt webområde for material- og sikkerhetsdatablad for informasjon om alt av blekk og tonere som brukes i Canon-produkter, og for servicematerialer som benyttes av serviceteknikerne våre. Du kan også finne Océ datablad på dette området. Hvis du har spørsmål om material- og sikkerhetsdatablad, kan du kontakte det nasjonale Canon-kontoret.

  Til toppen

Sarbanes-Oxley Act

Fordi det handles med Canon-aksjer på New York-børsen overholder Canon loven Sarbanes-Oxley Act.

  Til toppen

ISO 9001

Flere av Canons europeiske anlegg har et kvalitetskontrollsystem som er sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette er fokusert på kvalitetsprosessene internt i organisasjonen for å oppfulle kravene fra kunder og regelverk. Dette berører ikke produktkvalitet. Finn en liste over anlegg med ISO 9001. Finn en liste over Océ-anlegg med ISO 9001.

  Til toppen

ISO 27001

Canon Europe er ISO 27001-sertifisert for kontrollsystemet for informasjonssikkerhet, noe som forsikrer kundene våre om at vi følger standarder i verdensklasse. ISO 27001 dekker alle aspekter ved informasjonssikkerhet fra behandling av risiko og kontroll til produktsikkerhet og behandling av sikkerhetshendelser.

  Til toppen

Regler for atferd

Alle Canon-medarbeidere forventes å overholde Canon-gruppens regler for atferd. Dette gir et rammeverk for å oppfylle våre etiske og juridiske forpliktelser. Reglene angir standarder for ansvarlig medarbeideratferd på områder som strekker seg fra beskyttelse av konfidensiell informasjon til forbud mot upassende atferd. Dette utfylles av retningslinjer for arbeidsplassen i hele Europa, Midtøsten og Afrika.

  Til toppen

ISO 14001

Canon har siden 2007 oppnådd global sertifisering i henhold til den strenge ISO 14001-standarden for miljøstyring, og målet er kontinuerlig forbedring ved alle anlegg. I Europa, Midtøsten og Afrika er omtrent 200 Canon-anlegg i 25 land sertifisert. Videre fremover og i sammenheng med Océ-integrasjonsprosessen vil relevante anlegg bringes under Canons globale sertifikat.

  Til toppen

Grønne innkjøp

Vi startet programmet for grønne innkjøp i Europa, Midtøsten og Afrika 2008 for å sikre at vi kjøper inn trygge materialer og komponenter. Leverandørene bes om å kontrollere at de overholder relevante forskrifter og overvåker sine egne leverandører. Regelverket gjelder alt fra farlige kjemikalier til tømmer.

Vi fører tilsyn med våre leverandører basert på en vurdering av risiko. Vi oppdaterer leverandørspørreskjemaene i tråd med endringer i relevante forskrifter. Nye leverandører må fylle ut et fullstendig spørreskjema og kan kvalifisere for tilsyn; gjeldende leverandører blir bedt om å bekrefte at de overholder eventuelle endrede forskrifter.

Vi samarbeider med leverandørene på områdene der det er rom for forbedring. Dette bidrar til å sikre at deler og produkter vi kjøper inn, overholder alt relevant EU-lovverk i tillegg til Canons program for grønne innkjøp, slik at kundene beskyttes mot farlige kjemikalier. Les mer om Canons globale program for grønne innkjøp.

  Til toppen

Patenter

Vi registrerer stadig flere patenter hvert år i Europa, Midtøsten og Afrika for å sikre våre nye produkter og nyvinninger. Dette omfatter maskinvare og programvare, forbruksartikler, optiske produkter, medisinsk utstyr og programvare for styring av utskrift og skanning. Der det er hensiktsmessig, håndhever vi våre patenter i EMEA mot tredjeparter som krenker våre rettigheter. <1 /> Med vår ekspansjon gjennom oppkjøp i nye markeder, er det et økende behov for å beskytte oppfinnelser og utviklingens opprinnelse i EMEA tar vi skritt for å møte disse utfordringene.

  Til toppen

Tiltak mot etterligninger

Vi jobber iherdig for å fjerne etterligninger eller "falske" Canons produkter fra markedet. Vi samarbeider tett med politi, tollvesen, lokale myndigheter og nasjonale og internasjonale organisasjoner for å hindre falske Canon-produkter inn i markedet. Dette bidrar til å beskytte merkevaren vår og omdømmet vårt og sikrer kundene. Falske Canon-produkter er ulovlig og bruk av slike produkter kan faktisk være skadelig for forbrukerne. Etterligninger overholder i liten grad miljølovgivning som WEEE og REACH. Les mer om anti-pirattiltak </ 1> og parallelt produkter informasjon </ 2>. <3 />

  Til toppen

Mineraler fra Den demokratiske republikken Kongo

Se informasjonen på webområdet for Canon Inc.

  Til toppen

Investorforbindelser

Se det globale webområdet for investorforbindelser hvis du vil ha mer informasjon.

  Til toppen

Medarbeidere

Vi har høye forventninger til medarbeiderne våre og tilbyr dem et trygt arbeidsmiljø med like muligheter for alle. Vi har en rekke retningslinjer for å sørge for rettferdig behandling av medarbeiderne våre og ansvarlig forretningsdrift, inkludert regelverk om bestikkelser og korrupsjon, rettferdig konkurranse, gaver og underholdning og sosiale medier. Disse retningslinjene gjør det enklere for medarbeiderne å forstå relevante prosedyrer og akseptabel atferd. Les mer om våre retningslinjer for arbeidsplassen og karrieremuligheter.

  Til toppen

Administrasjon av leverandørkjede

Canon EMEAs atferdskodeks for leverandører krever at alle våre leverandører følger internasjonale standarder for arbeid, menneskerettigheter og miljø. Koden er innlemmet i våre General Purchase Terms and Conditions.

Se også retningslinjene til Canon Inc. for innkjøp og veiledning for leverandører med hensyn til menneskerettigheter, barnearbeid og etiske, rettferdige og sosialt ansvarlige rutiner for forretningsdrift.

  Til toppen

Tiltak mot bestikkelser og korrupsjon

Finn mer informasjon om våre retningslinjer for arbeidsplassen.

  Til toppen

Gaver og underholdning

Finn mer informasjon om våre retningslinjer for arbeidsplassen.

  Til toppen

Rettferdig konkurranse

Alle medarbeidere gjennomgår obligatorisk opplæring, og vi har et nettverk av nasjonale juridiske rådgivere som veileder oss på dette området.

  Til toppen

Interessentrelasjoner

Vi samhandler med et bredt spekter av interessenter – fra dem som bruker våre løsninger og tjenester, til de som hjelper oss med å utvikle og levere dem. Finn ut mer om interessentene våre. Interessentrelasjoner

  Til toppen

spacer
					image
Forretningsvirksomhet
EE-direktiv
REACH-forordningen
Batteridirektiv
ISO 9001
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Lokale linker