Arbeidsplass – retningslinjer og beste praksis for arbeidsplassen

Vi har som mål å gjøre forretninger på en rettferdig og etisk måte, og vi anerkjenner at våre medarbeidere gjør en utrolig viktig jobb for å gjøre virksomheten vår til en suksess og til å sørge for bærekraftig vekst. Vi har som mål å være førstevalget som arbeidsgiver i vår bransje, med et trygt arbeidsmiljø og rettferdig praksis på jobb. Det vi forventer å få tilbake, er at våre medarbeidere og leverandører følger retningslinjene og prosedyrene våre, slik at vi kan overholde relevante lover og regler og gjøre forretninger på en ansvarlig måte.

Medarbeidere
Vi har 17 000 ansatte i Europa, Midtøsten og Afrika. Der det er mulig og avhengig av lokale lover og forhold, har retningslinjer og prosedyrer som gjelder for hele Europa. Dette gjør det mulig for oss å opprettholde konsekvente arbeidsforhold, slik at medarbeidere kan forvente det samme av oss fra land til land.

Dialog med medarbeiderne

Evaluering, utvikling og anerkjennelse

3 selv (San-Ji)

Mangfold og kulturell bevissthet

Arbeidsplassen

Retningslinjer

Dialog med medarbeiderne

Picture_updated_orange banner_2013Vi utfører medarbeiderundersøkelser på 16 språk gjennom en ekstern, uavhengig organisasjon. Spørsmålene omfatter hvor bra lederne motiverer sine medarbeidere og holder dem informert, om medarbeiderne opplever Canon som en god arbeidsplass, og om medarbeiderne mener Canon er et sosialt ansvarlig selskap. Omkring 70 % av medarbeiderne svarer, og avdelinger og forretningsområder utvikler handlingsplaner for å håndtere viktige problemstillinger som identifiseres.

Vi har startet et treårig program for å få ansatte til å delta mer direkte i utviklingen av virksomheten vår. Du finner mer informasjon i rapporten vår om bærekraftig utvikling.

I løpet av integrasjonsprosessen med Océ utførte vi en overvåkingsundersøkelse i de første landene som gikk gjennom integrasjonsprosessen, for å se hva som gikk bra og hva som kan forbedres. Tilbakemeldingen fra de ansatte ble dermed til erfaringer og handlinger som ble brukt i prosessen i andre land.

Representanter for medarbeiderne inviteres også til å delta i Canons europeiske rådgivende komité. Komiteen består av representanter for Canon-medarbeidere og Canon-ledere som utveksler informasjon og synspunkter på europeisk nivå om nåværende status og fremtidig utvikling for forretningsdriften til Canon Europe.

Avhengig av lovverket i landene der vi opererer, som har presedens, kan medarbeiderne fagorganisere seg og delta i kollektive forhandlinger når dette er relevant. Som et minimum har vi som mål å ha en kontinuerlig dialog og kommunikasjon med medarbeiderne.

  Til toppen

Evaluering, utvikling og anerkjennelse

Nyansatte går gjennom et introduksjonsprogram som er tilpasset deres rolle. Støtte er tilgjengelig for ledere, for å sikre at alle nye ansatte mottar både obligatorisk og stillingsspesifikk informasjon som en del av introduksjonsprogrammet.

I henhold til våre rutiner skal alle medarbeidere ha minst én formell medarbeidersamtale om evaluering med sin linjeleder i året. Her måles resultatene mot målene ved hjelp av et standardsystem for måling.

En plan for personlig utvikling og opplæring identifiseres. Denne gjennomføres ved hjelp av en rekke opplæringsalternativer, inkludert Canon Academy med nettbasert opplæring og veiledning. Vi anerkjenner medarbeidernes bidrag på en rekke måter, inkludert priser for lang tjeneste og våre 3 selv-priser.

Ved behov har vi etablerte klageprosesser som medarbeiderne kan følge i henhold til det lokale lovverket. Det finnes også tydelig kommuniserte disiplinærrutiner ved problemer med resultater eller atferd, også dette i henhold til det lokale lovverket.

  Til toppen

3 selv (San-Ji)

San-Ji, eller de 3 selv, beskriver kort standardene for atferd vi forventer av de ansatte i henhold til Canons regler for atferd. 3 selv-priser deles ut på nasjonalt og regionalt nivå, kvartalsvis og årlig, for å anerkjenne 3 typer atferd:

• Selvmotivering: ta initiativ og se etter løsninger

• Selvstyring: effektiv personlig planlegging og organisering

• Selvbevissthet: vær oppmerksom på effekten dine handlinger og ord har på andre

  Til toppen

Mangfold og kulturell bevissthet

Mangfold er avgjørende for Canons forretningsdrift, som er basert på filosofien om samarbeid mellom alle til det beste for alle. Fordi vi opererer i så mange ulike kulturer og geografiske områder, får medarbeiderne opplæring i mangfold. Dette bidrar til at alle forstår og verdsetter mangfoldet blant mennesker, kulturer og forretningsdrift.

Mer enn 50 forskjellige nasjonaliteter arbeider i vårt europeiske hovedkontor og reflekterer vår flerkulturelle struktur. Selskapets styremedlemmer kommer fra 8 ulike land.

Les mer om vårt fokus på mangfold.

  Til toppen

Arbeidsplassen

Ingen diskriminering: Vi diskriminerer ikke basert på etnisitet, kjønn, religion, sosial bakgrunn, funksjonshemming, politisk oppfatning eller seksuell orientering. Vi tolererer ikke noen form for trakassering.

Helse og sikkerhet: Vi har et sikkert arbeidsmiljø med tilstrekkelig opplæring for medarbeidere som arbeider med kjemikalier eller i områder med risiko. Vi oppfordrer medarbeiderne til å balansere arbeid og fritid.

Varslere: Vi har et varslerprogram som gjelder for alle medarbeidere, slik at de anonymt kan rette oppmerksomhet om mistenkelige aktiviteter.

Regler for atferd: Alle medarbeidere forventes å overholde Canon-gruppens regler for atferd. Reglene etablerer hvilke standarder som forventes av dem, fra beskyttelse av konfidensiell informasjon til forbud mot upassende atferd som mobbing.

Arbeidsbetingelser: Disse kan variere i henhold til lokale lover og retningslinjer, inkludert rettigheter til barselpermisjon, overtid og kjernearbeidstid.
 
Menneskerettigheter og barnearbeid: Canon respekterer menneskerettighetene til alle sine medarbeidere. Se retningslinjene til Canon Inc. for innkjøp og veiledning for leverandører med hensyn til menneskerettigheter, barnearbeid og etiske, rettferdige og sosialt ansvarlige rutiner for forretningsdrift. Canon Europa har en atferdskodeks for leverandører, som er en del av våre generelle vilkår og betingelser for kjøp, og vi ber leverandørene våre om å overholde de spesifikke standardene for forretningsskikk som et minstekrav.Picture_UNGC logo

Canon Europa har sluttet seg til FNs Global Compact (januar 2014), hvor vi forplikter oss til dens 10 universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. 

Miljøbevissthet: Vi gir alle medarbeidere og leverandører opplæring i miljøbevissthet gjennom introduksjonsdager og obligatorisk nettbasert opplæring slik at de skal forstå hvor stor vekt vi legger på å redusere miljøbelastningen, og hvordan dette kommer til uttrykk i deres stilling. Se mer informasjon om våre miljøaktiviteter.

Se mer informasjon om våre forretningsvirksomhet.

  Til toppen

Retningslinjer

Ved å følge våre retningslinjer bidrar Canons medarbeidere til å drive virksomheten på en rettferdig og etisk måte.

Gaver/underholdning: Medarbeiderne må følge våre retningslinjer for å gi og motta gaver og underholdning.

Anti-bestikkelser/-korrupsjon: Medarbeiderne må følge våre retningslinjer for å motvirke bestikkelser og korrupsjon.

Sosiale medier: Vi har retningslinjer for sosiale medier som informerer medarbeiderne om ansvarlig bruk av sosiale medier for å sikre Canons omdømme og merkevare.

IKT-bruk: Retningslinjene våre for bruk av IKT angir akseptabel og forbudt bruk av selskapets IT-ressurser for å sikre nettverket vårt mot skadelig programvare.

Rettferdig konkurranse: Alle medarbeidere gjennomgår obligatorisk opplæring, og vi har et nettverk av nasjonale juridiske rådgivere som veileder oss på dette området.

Les mer om Canons retningslinjer for økonomi og organisasjonsstyring.

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013

  Til toppen

spacer
					image
Samfunn
Regional
Lokal
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker