Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MG7140

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp.
    Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
    Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.

  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1

1. Hvis enheten ikke viser skjermbildet nedenfor, trykker du på den lysende knappen [Home] (Hjem) (A) for å gå tilbake til startskjermen.


Trinn 2

1. Skyv mot venstre på skjermen, og trykk deretter på ikonet for [WLAN] .


Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Wireless LAN Setup] (Konfigurer trådløst LAN).


Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –


1. Trykk på [Start setup] (Start konfigurasjon) på skriveren.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

2. Trykk på og hold nede knappen [WPS] på tilgangspunktet i cirka 5 sekunder, og slipp deretter knappen.
Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.


3. Trykk på [OK] på skriveren, innen to minutter, for å koble til tilgangspunktet.

4. Når skjermbildet til venstre nedenfor vises, trykker du på [OK] for å fullføre konfigurasjonen.
Dette avslutter konfigurasjonen av Wi-Fi.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG7140.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Hvis enheten ikke viser skjermbildet nedenfor, trykker du på den lysende knappen [Home] (Hjem) (A) for å gå tilbake til startskjermen.


Trinn 2

1. Skyv mot venstre på skjermen, og trykk deretter på ikonet for [WLAN] .


Trinn 3

1. Når skjermbildet nedenfor vises, velger du [Wireless LAN Setup] (Konfigurer trådløst LAN).


Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert.


Trinn 4

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –


1. Trykk på [To other connection methods] (Til andre tilkoblingsmetoder).

2. Trykk på [Standard setup] (Standard konfigurasjon).


Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Trykk på navnet (eller SSID) for det trådløse nettverket i listen [Select access point] (Velg tilgangspunkt), som vises på skriverens LCD-skjerm.


Navnet på det trådløse nettverket vises som xxxx

Hvis du er usikker på navnet på det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke ser nettverket i listen, kan du trykke på [Search again] (Søk på nytt).

4. Et av skjermbildene nedenfor skal vises på skriveren, avhengig av hvilken sikkerhetsmetode tilgangspunktet bruker.


5. Trykk på [Please enter] (Angi) på skjermen for å kunne angi nettverkspassordet.

6. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode) for det trådløse nettverket.
Husk å skille mellom små og store bokstaver.


Du kan skrive inn tegn når tastaturet vises på skriveren. Følg fremgangsmåten nedenfor.


a. Du kan skrive inn tegnene når tastaturet vises på skriverens LCD-skjerm.

Husk å skille mellom små og store bokstaver.

: Trykk for å veksle mellom små bokstaver og tall og symboler.

: Når bokstaver i alfabetet vises, trykker du for å veksle mellom store og små bokstaver. : Når tall og symboler vises, trykker du for å veksle mellom typer symboler.

: Trykk for å sette inn et mellomrom.

: Trykk for å slette tegnet ved markøren. Bruk eller til å flytte markøren til ønsket tegn.

b. Trykk på tegnet du vil angi.

c. Gjenta trinn a. og b. for å angi de resterende tegnene.

7. Trykk på [Apply] (Bruk) når du er ferdig.

8. Nettverkspassordet vises. Bekreft at opplysningene du har angitt er riktige.


9. Trykk på [OK] for å angi nettverkspassordet og koble til tilgangspunktet. Hvis du har gjort en feil og må angi passordet på nytt, trykker du på knappen [] for å starte på nytt.

10. Når skjermbildet til venstre nedenfor vises, trykker du på [OK] for å fullføre konfigurasjonen.Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.


Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MG7140.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprett fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene:


Trinn 1

1. Hvis enheten ikke viser skjermbildet nedenfor, trykker du på den lysende knappen [Home] (Hjem) (A) for å gå tilbake til startskjermen.


Trinn 2

1. Skyv mot høyre på skjermen for å navigere til ikonet for [Setup] (Konfigurasjon) .


Trinn 3

1. Trykk på ikonet for [Setup] (Konfigurasjon) for å gå til skjermbildet for konfigurasjon.


Trinn 4

1. Trykk på [Device settings] (Enhetsinnstillinger) for å gå til skjermbildet for enhetsinnstillinger.


Trinn 5

1. Bla opp, og trykk på [Reset setting] (Tilbakestill innstilling).


Trinn 6

1. Trykk på [LAN settings only] (Bare LAN-innstillinger).


Trinn 7

1. Meldingen [Reset Setting?] (Tilbakestille innstilling?) vises. Trykk på [Yes] (Ja) for å bekrefte. Meldingen [Behandler ... Vent litt] vises.


Trinn 8

1. Meldingen [Following is completed] (Følgende er fullført) [Reset LAN Setting] (Tilbakestill LAN-innstilling) vises. Trykk på [OK] for å fullføre tilbakestillingen av LAN-innstillingene.
Du kommer nå tilbake til skjermbildet LAN-innstillinger. Trykk på knappen [Home] (Hjem) for å gå tilbake til hovedskjermen.


Nettverksinnstillingene er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback