Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Konfigureringsveiledning for Wi-Fi på PIXMA MX524

Noen tilgangspunkter (ofte kalt rutere eller huber) har en knapp for automatisk tilkobling, merket WPS (som står for Wi-Fi Protected Setup), som gjør at tillatte enheter kan koble til nettverket uten behov for å angi et passord. Dette er den enkleste måten å koble til PIXMA-skriveren på. Hvis tilgangspunktet har en WPS-knapp, bør du derfor velge fanen WPS-tilkoblingsmetode nedenfor for å få instruksjoner om hvordan du kobler til ved hjelp av denne metoden.

Hvis tilgangspunktet ikke støtter WPS, velger du Standard tilkoblingsmetode nedenfor.

WPS-tilkoblingsmetode

Hvis du vil bruke WPS-knappen for å koble til, er det noen ting du må kontrollere før vi går i gang:

  • Tilgangspunktet må ha en fysisk WPS-knapp. Du får mer informasjon i brukerhåndboken til enheten.
    Hvis WPS-knappen ikke er tilgjengelig, følger du instruksjonene i delen Standard tilkoblingsmetode.

  • Nettverket må bruke sikkerhetsprotokollene WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2. De fleste WPS-aktiverte tilgangspunkter bruker denne protokollen.


Trinn 1

1. Trykk på knappen [Menu] (Meny) (A) på skriveren.Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN Setup] (WLAN-konfigurasjon), og trykk deretter på knappen [OK] (B).
Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert.

Skriveren søker automatisk etter tilgangspunkter som støtter WPS-funksjonen.


Trinn 3

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –

 

 

1. Hold inne knappen [WPS] på tilgangspunktet i cirka fem sekunder før du slipper den. Se brukerhåndboken for tilgangspunktet hvis du trenger detaljerte anvisninger for hvordan du starter WPS på tilgangspunktet.

2. Trykk på knappen [OK] på skriveren innen to minutter.

Den blå Wi-Fi-lampen på skriveren blinker mens den søker etter eller kobler til tilgangspunktet.

3. Når det følgende skjermbildet vises, trykker du på knappen [OK] for å fullføre konfigurasjonen.


 

Dette fullfører prosedyren for WPS-konfigurering.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX524.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre WPS-tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Standard tilkoblingsmetode

Trinn 1

1. Trykk på [Menu]-knappen (A) på skriveren.
Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge ikonet for [WLAN Setup] (Konfigurer WLAN) og trykk på knappen [OK] (B).


 

Den blå Wi-Fi-lampen (C) lyser når den trådløse tilkobling er aktivert.


Trinn 3

Skjermen på skriveren skal vise det samme som nedenfor –

 


1. Trykk på knappen [Stop/Reset ] (Stopp/tilbakestill), og følgende skjermbilde vises.2. Trykk på knappen [OK] for å velge [Standard setup] (Standard konfigurasjon).

Skriveren søker nå etter alle tilgjengelige trådløse nettverk i umiddelbar nærhet.

3. Bruk piltastene til å velge navnet (eller SSID) til det trådløse nettverket, og trykk på [OK].Hvis du er usikker på navnet til det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett på tilgangspunktet. Du kan også sjekke nettverket som datamaskinen er koblet til.

Hvis du ikke kan se nettverket i listen, kan du bruke piltastene til å velge [Search again]  (Søk på nytt), og trykke på knappen [OK].

4. Et av skjermbildene nedenfor vises, avhengig av sikkerhetsmetoden som brukes for nettverket.


WEPWPA/WPA2


5. Angi nettverkspassordet (WEP-nøkkel eller tilgangskode) for det trådløse nettverket. Husk å skille mellom små og store bokstaver.
Hvis du er usikker på passordet til det trådløse nettverket, kan det hende det står på en etikett festet på tilgangspunktet.Du kan angi tegn på denne skriveren når de alfanumeriske tastene (A) på betjeningspanelet lyser. Følg fremgangsmåten nedenfor.

 Maskinen har tre inndatamodi: store bokstaver, små bokstaver og tall. Trykk på knappen  for å bytte til modus for store bokstaver (A), modus for små bokstaver (a) eller tallmodus (1). (Inndatamodusen du har valgt vises øverst til høyre på skjermen)

Hvis du må angi et symbol, kan du trykke knappen # gjentatte ganger til ønsket symbol vises.
For eksempel, hvis du i modus for store bokstaver, trykker på knappen    én gang, vil du få A. Trykker du knappen  to ganger, vil du få B.


Hvis en knapp inneholder to tegn, kan du trykke på piltasten for å gå videre til neste tegn.

Hvis du ved en feiltagelse trykker feil tegn, kan du slette tegnet ved å trykke på funksjonsknappen i midten.

6. Når du har angitt alle ønskede tegn, trykker du på knappen [OK].

7. Bekreft at nettverkspassordet du har angitt er riktig.
8. Hvis passordet er riktig, trykker du på knappen [OK].
Hvis du har gjort en feil og må angi passordet på nytt, trykker du på knappen [].


9. Når skjermbildet (1) vises, trykker du på knappen [OK].10. Når skjermbildet (2) vises, trykker du på knappen [COPY] (Kopiere) (A) for å gå tilbake til kopieringsskjermbildet.

Dette avslutter prosedyren for standardtilkobling.

Du kan nå fortsette ved å installere programvaren for å få mest mulig ut av PIXMA MX524.

Hvis du ikke har installasjons-CD-en som fulgte med produktet, må du laste ned manualene og programvaren for å fortsette.


Hvis du fortsatt ikke kan fullføre den trådløse tilkoblingen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.


Gjenopprette nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillingene

Hvis du må tilbakestille nettverket til fabrikkinnstillingene, for eksempel hvis du bytter tilgangspunkt, kan du gjøre det ved å følge disse instruksjonene:


Trinn 1

1. Trykk på knappen [Menu] (Meny) (A) på skriveren.Trinn 2

1. Bruk knappene [] (A) til å velge [Setup] (Konfigurasjon).


2. Trykk på knappen [OK] (B).


Trinn 3

1. Bruk knappen [  ]  (A) til å velge [Device Settings] (Enhetsinnstillinger) og trykk på [OK] (B).Trinn 4

1. Bruk knappene [  ]  (A) til å velge [LAN settings] (LAN-innstillinger) og trykk på [OK] (B).Trinn 5

1. Bruk knappene [ ](A) til å velge [Reset LAN settings] (Tilbakestill LAN-innstillinger) og trykk på knappen [OK] (B).Trinn 6

1. Bruk knappene [] til å velge [Yes] (Ja) og bekreft tilbakestillingen ved å trykke på [OK].


Trinn 7

1. Når skjermen viser meldingen [Following is completed] (Følgende er fullført), trykker du på knappen [OK] for å fullføre tilbakestillingen av LAN-innstillinger.


Trinn 8

1. Når skjermbildet nedenfor vises, trykker du på knappen [COPY] (Kopier) for å gå tilbake til kopieringsskjermbildet.Innstillingene for det trådløse nettverket er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Hvis du fortsatt ikke kan fullføre denne prosessen etter at du har fulgt denne veiledningen, kan du ta kontakt med oss for å få mer hjelp.

Feedback