Warranty_Page_Image

Canons europeiske garanti for WG-serien

Dette er en kommersiell sluttkundegaranti som tilbys av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon») til sluttkunder som kjøper Canon-produkter i WG-serien til egen bruk, men som ikke handler som forbrukere under den lokale lovgivningen i landet der produktene i WG-serien er kjøpt.
Hvis du er en forbruker, har du ikke rett til denne garantien, men forbrukerens lovfestede rettigheter under det gjeldende nasjonale lovverket vil gjelde for deg.
Disse vilkårene og betingelsene og det tilhørende tilbudet skal administreres i samsvar med den relevante lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales. 


Tjenestetilbudet er som følger: 

• «På stedet»-garanti

Canon-produkter i WG-serien som er beregnet på salg og kjøpt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS – nærmere bestemt EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge) + Sveits og Storbritannia, er dekket av Canons europeiske garanti for WG-serien. Canon garanterer at dersom det nye produktet i WG-serien viser seg å være defekt innenfor den gjeldende garantiperioden, skal feilen rettes opp kostnadsfritt (vilkår og betingelser gjelder – se nedenfor).
Reparasjonsservice mot betaling er tilgjengelig for alle produkter som faller utenfor de aktuelle garantivilkårene eller den aktuelle garantiperioden, eller som har skader eller trenger reparasjoner som ikke dekkes av garantien.
Denne garantien er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel, og verken Canon, dets datterselskaper eller andre medlemmer av den europeiske garantien for WG-serien er ansvarlige for tilfeldige skader eller følgeskader ved brudd på eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier for dette produktet.


Vilkår«På stedet»-garanti


Canon garanterer at maskinvaren i dette produktet i WG-serien skal være i god stand i hele garantiperioden. Hvis det oppstår feil på maskinvaren under garantiperioden, skal maskinvaren repareres kostnadsfritt på stedet. Dette gjelder for landene som er dekket av garantien.
«På stedet»-garantien gjelder for Canon-produkter i WG-serien som er laget for og kjøpt innenfor EØS-området + Sveits og Storbritannia.
Denne gratistjenesten gis kun etter fremlegging av den originale fakturaen/kvitteringen som ble gitt til sluttkunden av selgeren.
Canon forbeholder seg dessuten retten til å erstatte det defekte produktet med et tilsvarende produkt av samme eller bedre kvalitet, i stedet for å reparere det defekte produktet. 


1. Garantiperiode

«På stedet»-garantien er gyldig i ett år fra kjøpsdatoen for ditt nye Canon-produkt i WG-serien, som dokumentert gjennom kjøpsbeviset, eller 300 000 utskrifter, avhengig av hva som inntreffer først. 


2. Slik foregår garantitjenesten 

Reparasjonsservice under «På stedet»-garantien er tilgjengelig via Canons kundestøtte på telefon (Kontaktinformasjon for «På stedet»-garantien).
«På stedet»-garantiservice leveres på én av følgende måter: 

• Reparasjon på stedet (via tekniker)*, som dekker alle tilknyttede arbeidskostnader (inkludert oppmøte-, reise- og reparasjonstid) samt kostnadene for reservedeler. 

• Utsending av deler som kan byttes av brukeren (via bud), som dekker kostnaden for aktuelle reservedeler samt forsendelseskostnader.

*Tjenestene i henhold til denne «På stedet»-garantien kan utføres av en tredjepart på Canons vegne med rimelig grad av kyndighet og aktsomhet. 

Denne tjenesten dekker alle tilknyttede arbeidskostnader (inkludert oppmøte-, reise- og reparasjonstid) samt kostnadene for reservedeler. 


3. Medlemmer av Canons garanti for WG-serien

Medlemmene av Canons garanti for WG-serien er de landene der «På stedet»-garantiservice kan benyttes. 

Ta kontakt med det aktuelle medlemmet av den europeiske garantien for WG-serien hvis du ønsker ytterligere informasjon om denne garantien. 


4. Begrensninger

Garantien dekker ikke følgende: 

– forbruksartikler
– programvare
– deler som er utsatt for slitasje (f.eks. panel, eksternt deksel), samt rekvisita og tilbehør (f.eks. ekstra papirkassett, konsoll osv.) som brukes sammen med dette produktet
– feil forårsaket av endringer som er utført uten Canons godkjenning
– kostnader som oppstår ved at Canon gjør tilpasninger eller endringer av et produkt i WG-serien som er nødvendige for at landsspesifikke tekniske eller sikkerhetsmessige spesifikasjoner eller standarder skal oppfylles, eller eventuelle andre kostnader som oppstår grunnet justering av produktet i WG-serien som følge av eventuelle spesifikasjoner som er endret etter levering av produktet
– skade som følge av at et produkt i WG-serien ikke overholder de landsspesifikke standardene eller spesifikasjonene i et annet land enn der produktet ble kjøpt Reparasjonsservice under «På stedet»-garantien er ikke tilgjengelig hvis skaden eller defektene er forårsaket av
– uriktig bruk, håndtering eller betjening av produktet i WG-serien som det refereres til i brukerhåndbøkene og/eller relevante brukerdokumenter, inkludert, men ikke begrenset til, uriktig oppbevaring, fall, kraftige støt, korrosjon samt smuss-, vann- eller sandskader
– skader som er en direkte følge av bruk av reservedeler, programvare eller forbruksvarer (for eksempel blekkassetter eller vedlikeholdskassetter) som ikke er kompatible med produktet Du skal finne informasjon om kompatibilitet med ditt spesifikke Canon-produkt i WG-serien, på pakken, men kompatibilitet er garantert hvis du bruker originale reservedeler, original programvare eller originale forbruksvarer fra Canon, ettersom disse har blitt testet. Det anbefales at du kontrollerer kompatibiliteten før bruk.
– tilkobling av produktet i WG-serien til utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av Canon
– ulykker eller katastrofer eller andre omstendigheter som er utenfor Canons kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, lynnedslag, vann, ild, offentlige uroligheter og dårlig ventilasjon
– periodiske kontroller eller annet standardvedlikehold for produkter i WG-serien. I tillegg til det ovennevnte dekker ikke «På stedet»-garantien følgende:
– tjenester og tilknyttede reservedeler som er nødvendige på grunn av mangelfull installasjon eller nettverkstilkobling for produktet hvis installasjonen og nettverkstilkobling for produktet ikke er levert av Canon
– nødvendig arbeid på grunn av eventuell frakobling og ny tilkobling av produktet i WG-serien, inkludert nødvendige forberedelser for sikker transport annet enn det som leveres av oss eller på vegne av oss
– arbeid utenfor vår standard arbeidstid (mandag til fredag 09.00 til 17.00, unntatt offentlige fridager). 


Merk: For at vi skal kunne levere «På stedet»-garantiservice må produktet i WG-serien befinne seg i et av medlemslandene for Canons garanti for WG-serien. «På stedet»-garantiservice kan bare leveres hvis du gir serviceteknikeren tilgang til produktet og rimelig støtte i forbindelse med dette.
Hvis du flytter produktet til et annet land, må du undersøke om landet du flytter produktet til, er et av medlemslandene for Canons garanti for WG-serien, for å forsikre deg om at Canons «På stedet»-garanti gjelder i dette landet. 


5. Annet 

Reparasjonstjenesten kan bli forsinket når den utføres utenfor landet der produktet ble kjøpt, i et land der produktet i WG-serien foreløpig ikke er i salg, eller der det selges i en design som er unik for dette landet. Følgelig finnes visse reservedeler til produktet i WG-serien kanskje heller ikke på lager i reparasjonslandet. Canon påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle andre krav, inkludert, men ikke begrenset til, tap av opptak og tap av data osv. som ikke er spesielt nevnt i denne garantien. 

Du kan også ha interesse av …

Feedback