BRUKSVILKÅR FOR CANON BEDRIFTS-ID

Bruksvilkårene (heretter kalt «vilkårene») er en bindende avtale mellom Canon Europa N.V. (Bedriftens registreringsnummer: 33166721; MVA-nr.: NL005916343B01, kontaktadresse: www.canon-europe.com) (heretter kalt «Canon») og enheten(e) som registreres til en bedrifts ID-konto» (heretter kalt «bedriften», «deg» eller «dine») og bedriftskonto for en organisasjon som styrer bruken din av «bedrifts-ID-en» definert i artikkel 1 i dette dokumentet.

Canon forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og etter eget skjønn. Når vilkårene endres, vil Canon legge ut de endrede vilkårene på portalområdet og varsle deg om at det er gjort endringer. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene, kan du slette bedrifts-ID-kontoen din.

1. Definisjon av bedrifts-ID

«Bedrifts-ID» er kontoen du bruker til ulike nettsteder, apper, plattformer og tjenester fra Canon (heretter kalt «tjenestene»). Tjenestene kan ha sine egne bruksvilkår, som må godtas for seg.

2. Bedriftskonto

2.1. Ved å opprette en bedrifts-ID-konto bekrefter du at (i) personen som opptrer på vegne av bedriften, har myndighet til å opprette en bedriftskonto for en bedrift og (ii) har autoritet til å binde bedriften, (iii) at bedriften har alt av rettigheter, makt og myndighet som kreves for å inngå og utføre sine forpliktelser i henhold til avtalen og gi rettighetene og autorisasjonene som inngår i avtalen, og (iv) at bedriften er en kvalifisert virksomhet. «Kvalifiserte virksomheter» omfatter alle typer virksomheter (for eksempel konsern, partnerskap, enkeltpersonforetak og samvirkeforetak), alle typer statlige enheter (sentrale, lokale og kvasi-statlige enheter, offentlige institusjoner som offentlige skoler og sykehus) og alle typer veldedige organisasjoner. Personen som oppretter en konto på vegne av bedriften, tilordnes rollen superbruker.

2.2. Bedriftskontoen opprettes for organisasjonen din. Du kan gi andre myndighet til å opprette en brukerkonto knyttet til bedriftskontoen. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer med bedriftskontoen og tilknyttede brukerkontoer, og du må sørge for at brukerne dine overholder retningslinjene for akseptabel bruk og denne avtalen. Du er ansvarlig for å ivareta sikkerheten til passordene relatert til bedriftskontoen og tilknyttede brukerkontoer. Hvis du tror at en uautorisert person har tilgang til passordet ditt, bedrifts-ID-kontoen din eller en tilknyttet brukerkonto, må du kontakte oss umiddelbart og endre eventuelle passord dette gjelder.

2.3. Ved registrering må du oppgi visse forretningsrelaterte oppdaterte opplysninger, inkludert fullt navn, stilling/rolle, e-postadressen til bedriften/organisasjonen og relevante ansatte. Alle disse opplysningene må være nøyaktige, sannferdige og oppdaterte. Vi vil bekrefte registreringsopplysningene og utstede et passord til deg. Vi forbeholder oss retten til å nekte deg opprettelsen av en konto etter eget forgodtbefinnende.

2.4. Canon forventer at du oppgir de nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysningene vi trenger, inkludert e-postadresse og passord. Du må ikke bruke en e-postadresse du ikke har myndighet til å bruke, og som Canon ikke kan kontakte deg på. Canon skal ikke holdes ansvarlige for tap eller skader du lider hvis du oppgir uriktige opplysninger eller glemmer å oppdatere dem.

2.5. Du er selv ansvarlig for å holde passordet ditt konfidensielt. Uavhengig av alt annet i dette dokumentet, forbeholder vi oss retten til å etterfølge alle krav mot deg og eventuelle andre brukere av kontoen din. Kontoen din er kun gyldig så lenge du er ansatt i organisasjonen som er oppført på den opprinnelige søknaden din om registrering. All rett til å bruke kontoen din opphører umiddelbart etter at du har sluttet hos denne organisasjonen.

2.6. Du skal varsle oss snarest (i) hvis du får tilgang til opplysninger du mener at du ikke skal ha tilgang til i henhold til din stilling/rolle/bedrift/organisasjon bør ha tilgang til, og/eller (ii ) hvis du blir oppmerksom på at noen andre i bedriften/organisasjonen din har fått tilgang til opplysninger som du mener at det ikke finnes rimelig grunn til at noen med deres funksjon/rolle bør ha tilgang til.

3. Roller og tillatelser

3.1. Superbrukertillatelser omfatter blant annet tillatelse til å administrere kontoopplysninger, opprette / invitere / deaktivere / be om tilbakestilling av passord for brukerkontoer, godta/avslå forespørsler og bruke rettigheter, godta/avslå tilbud, administrere alt av abonnementer og tilgang til tjenester, og andre tillatelser.

3.2. Tilgang til tjenester/forslag gis til en bedrift som helhet, og ikke til bestemte brukere, og gis automatisk til superbrukere.

3.3. Superbrukeren kan gi/fjerne tilgang til tjenester for brukere. Det kan være lik eller mindre tilgang, men aldri mer.

Brukertillatelser omfatter blant annet å vise opplysninger om bedriftskontoen, sende inn forespørsler og be om bruk av rettigheter.

4. Bedriftsopplysninger

Vi krever at du oppgir opplysninger om organisasjonen din, slik at vi kan bekrefte bedriftens status, og informasjon om deg og brukere som skal ha tilgang til og bruke bedriftskontoen. Du vil sørge for at alle opplysninger du oppgir, er nøyaktige og fullstendige til enhver tid. Vi kan bruke og dele opplysningene du oppgir, (for eksempel organisasjonens navn, adresser, MVA-nummer) med andre i organisasjonen din og tredjeparter for å bekrefte opplysningenes nøyaktighet og at du kvalifiserer til bruk av bedriftskontoen eller visse tjenester (f.eks. for å bekrefte at du har gyldig lisens, sertifisering eller akkreditiver i tilfeller der dette kreves).

5. Betalingsvilkår og kredittgrense

Ved registrering av bedriftskontoen til bedriften kan du velge foretrukket betalingsmåte. Hvis du vil endre dette senere, må du kontakte Canons brukerstøtte på https://www.canon.no/contact_us/

Ved godkjenning av bedriftskontoen får du beskjed om kredittgrensen som er satt for bedriften din. [Kredittgrensen kan når som helst endres uten forvarsel.]

6. Personopplysninger

Canon skal bruke personopplysningene dine i samsvar med Retningslinjer for personvern for bedriftskunder https://www.canon.no/privacy/privacy-notice/

7. Oppsigelse av kontoen fra Canons side

Canon kan når som helst og uten forvarsel si opp kontoen din for bedrifts-ID-en hvis:

(1) du ikke overholder disse vilkårene og vilkårene for tjenesten

(2) vi pålegges det av en rettskjennelse, offentlige etater, tilsynsmyndigheter eller andre offisielle offentlige organer i henhold til gjeldende lovgivning

(3) det oppstår uventede tekniske eller sikkerhetsrelaterte problemer fra eller i forbindelse med bedrifts-ID-en og/eller tjenesten

(4) Canon ikke kan kontakte deg på den registrerte e-postadressen

(5) Canon uansett årsak bedømmer bruken din av bedrifts-ID-en og/eller tjenesten som upassende

Ved oppsigelse av kontoen vil du ikke kunne bruke noen eller deler av bedrifts-ID-en og/eller tjenesten. Canon skal ikke holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for tap eller skader du eller tredjeparten lider som følge av slik oppsigelse, og utilgjengelighet av noen eller deler av bedrifts-ID-en og/eller tjenesten.

8. Oppsigelse av kontoen fra din side

Du kan når som helst si opp kontoen din ved å følge fremgangsmåten som er angitt av Canon.

9. Forbudte aktiviteter

Du godtar å ikke bruke bedrifts-ID-en til:

(1) å behandle noe innhold som er ulovlig, trakasserende, truende, skadelig, skadevoldende, ærekrenkende, injurierende, fornærmende, voldelig, uanstendig, vulgært, angriper andres privatliv, hatefullt, rasistisk eller etisk eller på annen måte støtende

(2) å delta i handlinger som bryter med lover, forskrifter, råd, regler, kjennelser, traktater eller offentlig orden

(3) å krenke opphavsrettighet, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter

(4) å krenke personvernrettigheter eller de andre juridiske eller moralske rettighetene til en annen person

(5) å behandle utuktige bilder, barnepornografi, bilder av barnemishandling eller andre lignende bilder

(6) å behandle informasjon som oppmuntrer til krig, rasediskriminering, religiøs forfølgelse, menneskehandel, prostitusjon, vold, brutalitet eller narkotikamisbruk

(7) å designe, utvikle eller produsere masseødeleggelsesvåpen eller delta i terrorhandlinger eller andre militære handlinger

(8) å delta i noen form for handling relatert til forbrytelser som hindring av virksomhet eller svindel

(9) å personforfølge, trakassere, true eller skade en annen person

(10) å utgi seg for eller feilaktig fremstille seg som en annen person eller enhet, eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av tilknytningen din til en annen person eller enhet

(11) å behandle virus eller andre datakoder, filer eller programmer utformet for å skade, forstyrre eller begrense den normale driften av bedrifts-ID-en

(12) å krenke sikkerheten til bedrifts-ID-en gjennom hacking, utvinning av passord eller andre metoder

(13) å hindre eller forstyrre bedrifts-ID-en eller servere eller nettverk som brukes til levering av bedrifts-ID-en, eller retningslinjer, krav eller forskrifter for nettverk som brukes til å levere bedrifts-ID-en

(14) å delta i andre handlinger som Canon anser som upassende

10. Garantifraskrivelse

« BEDRIFTS-ID-EN, OG PROGRAMVAREN SOM SKAL BRUKES TIL BEDRIFTS-ID-EN, LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG». CANON GIR INGEN FORM FOR GARANTI FOR LEVERINGEN OG BRUKEN AV BEDRIFTS-ID-EN OG PROGRAMVAREN SOM SKAL BRUKES. DU BRUKER BEDRIFTS-ID-EN, OG PROGRAMVAREN SOM SKAL BRUKES PÅ EGET ANSVAR OG RISIKO, OG DU PÅTAR DEG SELV ANSVARET FOR ALT AV SKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BEDRIFTS-ID-EN OG PROGRAMVAREN SOM SKAL BRUKES FOR BEDRIFTS-ID-EN, OG CANON SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEM.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, FRASIER CANON SEG UTRYKKELIG ALL FORM FOR GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE TYPER BRUK ELLER FORMÅL, BEDRIFTS-ID-ENS KOMPATIBILITET MED BESTEMTE TYPER BRUK ELLER FORMÅL, SAMT UKRENKELIGHET AV ÅNDSVERKSRETTIGHETER. CANON GIR INGEN GARANTI FOR AT (1) BEDRIFTS-ID-EN VIL OPPFYLLE KRAVENE DINE, (2) BRUKEN DIN AV BEDRIFTS-ID-EN VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDSRIKTIG ELLER TRYGG ELLER (3) MANGLER FOR BEDRIFTS-ID-EN VIL BLI RETTET OPP. VIDERE GIR CANON INGEN GARANTI FOR RESULTATET FRA NØYAKTIGHETEN OG PÅLITELIGHETEN AV BRUKEN DIN AV BEDRIFTS-ID-EN.

11. Begrensning av ansvar

Du skal bare kun bedrifts- ID-en etter at du har forstått og godtatt at begrensninger i sikkerheten som brukes av bedrifts-ID-en, gjør at sikkerheten for bruken din av bedrifts-ID-en ikke kan garanteres. Du skal ikke holde Canon ansvarlig for noen slik manglende sikkerhet eller tilknyttede konsekvenser.

SÅ LANGT GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL CANON IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE, TYPISKE SKADER ELLER FØLGESKADER, NOE SOM BLANT ANNET OMFATTER TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER TID, FORSTYRRELSE AV DRIFT ELLER ANDRE TAP, SELV OM CANON HAR BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, FRA ELLER I FORBINDELSE MED BEDRIFTS-ID-EN, NOE SOM BLANT ANNET INKLUDERER DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE BEDRIFTS-ID-EN ELLER RESULTATET AV BRUKEN DIN AV BEDRIFTS-ID-EN, UAVHENGIG AV OM SLIKE SKADER ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT, VEDTEKTER ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI.

12. Utelukkelse av fraskrivelse og begrensning av ansvar

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning av ansvar for slike skader. Derfor skal slik utelukkelse eller begrensning gjelde i den grad gjeldende lovgivning tillater det.

13. Skadesløshet

Du godtar å holde Canon, Canons datterselskaper, tilknyttede selskaper og underleverandører skadesløse fra og mot alt av krav, ansvar, skader, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) som oppstår fra eller i forbindelse med bruken din (eller noen som bruker kontoen din) av bedrifts-ID-en, eller at du (eller noen som bruker kontoen din) bryter vilkårene.

14. Endring, suspendering, tildeling og oppsigelse av bedrifts-ID-en

Canon forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avslutte bedrifts-ID-en din, eller tilordne den til en tredjepart, i tillegg til retten til å legge til, endre eller avslutte tjenestene når som helst, etter eget skjønn og uten å varsle deg på forhånd. Canon skal ikke holdes ansvarlige for skader eller tap som du eller noen tredjepart lider på grunn av endring, suspendering, tilordning eller oppsigelse av bedrifts-ID-en.

15. Offentliggjøring

Canon kan avsløre all informasjon Canon mottar gjennom bedrifts-ID-en hvis det kreves av en domstol en offentlig etat, en tilsynsmyndighet eller andre offentlige organer i den relevante jurisdiksjonen. Canon skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tap du lider som følge av slik avsløring.

16. Tjenestekommunikasjon

Du godtar at du mottar servicemeldinger fra Canon via e-post.

17. Ingen fraskrivelse

Hvis Canon ikke benytter seg av eller håndhever en rett eller bestemmelse i disse vilkårene, betyr det ikke at Canon gir avkall på den aktuelle retten eller bestemmelsen.

18. Atskilt ugyldighet

Hvis noen del av vilkårene ugyldiggjøres eller ikke kan håndheves, godtar du at en slik del skal tolkes på en måte som er i henhold til gjeldende lovgivning for å gjenspeile de opprinnelige intensjonene fra både Canons og din side, og at det ikke skal påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av andre vilkår eller rettigheter, som skal fortsette i full kraft og virkning.

19. Overlevelse

Disse vilkårene skal fortsette i full kraft og virkning, uavhengig av om bedrifts-ID-en din sies opp.

20. Jurisdiksjon og gjeldende lover

I den grad det er tillatt av loven skal disse vilkårene være underlagt lovgivningen i England og Wales, og eventuelle søksmål som oppstår eller er relatert til vilkårene eller bruken din av bedrifts-ID-en, skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales.

21. Hele avtalen

Vilkårene sammen med retningslinjer for personvern for bedriftskunder utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og Canon relatert til bedrifts-ID-en.

22. Kontakte Canon

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til disse bruksvilkårene, kan du besøke Canons nettsted: https://www.canon-europe.com/contact_us/