Vilkår og betingelser

Vennligst les dette før du begynner å bruke Canons nettsted. Nedstående betingelser og vilkår ansesaksepert når du går inn på Canons Nettsted.
DERSOM DU IKKE AKSEPTERER NEDESTÅENDE BETINGELSER OG VILKÅR BER VI DEG IKKE GÅ INN PÅ DETTE NETTSTEDET.

1. Samtykke


Canon Norge AS ("Canon") driver dette nettstedet ("Canons Nettsted") basert på følgende betingelser og vilkår ("Betingelser og Vilkår"). Ved å gå inn på nettsidene på Canons Nettsted aksepterer du ovennevnte Betingelser og Vilkår. Ovennevnte Betingelser og Vilkår oppdateres av Canon fra tid til annen og vil bli kunngjort på Canons Nettsted uten særskilt forutgående varsel til deg. Du bør lese gjennom ovennevnte Betingelser og Vilkår hver gang du besøker Canons Nettsted for å sjekke om de har blitt oppdatert.

2. Canons nettsted


Du kan få tak i informasjon om enkelte Canonprodukter og -tjenester på Canons Nettsted, samt sende forespørsler til Canon for å motta mer informasjon. Merk deg at Canons Nettsted er Canons norske nettsted. Vennligst se Canons europeiske nettsted for informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i de ulike land.

3. Om informasjonskapsler


Les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler.

4. Bruk


Canons Nettsted og tilhørende kundestøtte er gratis og er kun ment for din private og ikke-kommersielle bruk. Kundestøtte som ytes er kun ment som informasjon. Canon forbeholder seg retten til å foreta endringer på Canons Nettsted, å unnlate å besvare forespørsler eller å unnlate å yte kundestøtte forbundet med Canons Nettsted.

Canon ønsker ikke å motta konfidensiell eller beskyttet informasjon fra deg via Canons Nettsted. Som beskrevet i Canons personvernerklæring vil all informasjon og alt materialet som sendes til Canon via Canons Nettsted anses som ikke-konfidensiell. Ved å sende Canon informasjon eller materiale gir du Canon en ubegrenset og gjenkalling rett til å benytte, reprodusere, presentere, formidle, endre, videresende og distribuere innsendt materiale eller informasjon. Samtidig samtykker du i at Canon kan ta i bruk innsendte ideer, konsepter, know-how og teknikker til ethvert formål.

Du forplikter deg til ikke å oversende materiale til eller via dette nettstedet som er eller kan oppfattes som: (i) ærekrenkende, injurierende, uanstendig, støtende, krenkende, uforskammet, egnet til å fremkalle rasehat, diskriminerende eller blasfemisk; (ii) brudd på fortrolighet, privatliv eller forretningshemmeligheter; (iii) krenker tredjeparts eiendomsrett eller eiendomsretten til parter som du ikke har fremskaffet nødvendige tillatelser og/eller samtykke fra; eller (iv) innebærer overtredelse av annen lovgivning.

Du aksepterer også å ikke sende til eller formidle via dette nettstedet materiale som med rimelighet kan regnes for å utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som anses som en straffbar handling eller som fremkaller sivilrettslig ansvar, eller som på annen måte strider mot ethvert lands lovgivning eller annen kompetent myndighet, eller krenker en tredjeparts rettigheter som kan håndheves i noen del av verden.

Canon forbeholder seg retten til å slette materiale fra nettstedet dersom selskapet har skjellig grunn til å tro at slikt materiale er i strid med dette punkt 3 eller på annen måte anses upassende. Uavhengig av det foregående anerkjenner du at Canon ikke har kontroll over innhold på nettstedet som er innsendt av andre brukere, ei heller kan det forventes at Canon overvåker innholdet på nettstedet for å forsikre seg om at det er nøyaktig, passende eller i samsvar med prinsippene som er nedfelt i disse Betingelser og Vilkår.

Det er ulovlig å koble uanstendige eller upassende nettsteder til Canons Nettsted og enhver kobling må fjernes omgående dersom Canon forlanger det.

Ved å godta disse Betingelser og Vilkår samtykker du i å beskytte Canon og Canons datterselskaper mot krav, fordringer, tap eller skade lidt som et resultat av brudd på dette punkt 3.

5. Ansvarsfraskrivelse


Canon anser seg ikke bundet av noen vilkår, garantier, innsigelser eller andre betingelser som vedrører levering eller påstått levering, manglende levering eller forsinket levering av tjenester i forbindelse med Canons nettsted, eller som innebærer at Canons nettsted skal være nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, som med unntak av dette punkt 5 kan gjelde mellom Canon og deg, eller som på annen måte er implisert eller innlemmet i disse vilkårene eller en tilleggsavtale, enten basert på lov, sedvanerett eller på annen måte. Du forstår og godtar at du bruker Canons nettsted på eget ansvar, og at Canon ikke garanterer at Canons nettsted imøtekommer dine behov eller fungerer uavbrutt, uten feil eller sikkert. Alt innhold eller alle tjenester som leveres via Canons nettsted eller i forbindelse med Canons nettsted, leveres «SOM DET ER» og «SLIK DET ER TILGJENGELIG», og Canon påtar seg ikke ansvar eller forpliktelser av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, for Canons nettsted med hensyn til innhold eller tjenester som finnes på eller er gjort tilgjengelig i forbindelse med Canons nettsted. Canon forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller trekke tilbake innhold eller tjenester som tilbys som en del av Canons nettsted.

6. Ansvar


Canon, andre parter (enten denne parten er involvert i å opprette, produsere, vedlikeholde eller levere Canons nettsted) og andre selskaper i Canon-gruppen samt tillitsvalgte, ledere, ansatte, aksjonærer eller representanter for noen av disse fraskriver seg alt ansvar for ethvert tap eller enhver skade, uansett beløp eller form, som kan påføres deg eller en tredjepart (inkludert, uten begrensing, direkte, indirekte, strafferettslig tap eller følgetap eller ethvert tap av inntekt, utbytte, goodwill, data, kontrakter, pengebruk eller tap eller skade som skyldes eller på noen som helst måte er forårsaket av virksomhetsavbrudd), enten dette oppstår ved skadevoldende handling (inkludert, uten begrensning, uaktsomhet), gjennom kontrakt eller på annen måte i tilknytning til Canons nettsted eller i forbindelse med bruken av, manglende evne til å bruke eller resultatene av å bruke Canons nettsted, nettsteder med koblinger til Canons nettsted eller innholdet på slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade forårsaket av virus som kan infisere datautstyret ditt, programvare, data eller annen eiendom som følge av din tilgang til eller bruk av Canons nettsted eller nedlasting av materiale fra Canons nettsted eller andre nettsteder med koblinger til Canons nettsted. Dette skal ikke påvirke dine lovfestede rettigheter.

Canon er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av innholdet eller graden av anbefaling for tredjepartsinnhold med koblinger fra og/eller henvisninger på Canons nettsted. Koblingene og henvisningene er kun til informasjon. Canon har ingen kontroll over innholdet på disse tredjepartsnettstedene og fraskriver seg alt ansvar for ethvert tap eller enhver skade, uansett beløp eller form, som følge av at du eller en tredjepart bruker denne informasjonen. Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Canons ansvar for (i) død eller personlig skade forårsaket av uaktsomhet fra Canons side, (ii) svindel eller (iii) ethvert ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lover.

7. Retningslinjer for personvern


Gå til personvernsiden vår for å se alle Canons personvernmerknader.

Se personvernsiden

8. Varemerke


Varemerker eller logoer som tilhører Canon eller Canon-gruppen kan ikke benyttes uten Canons skriftlige forhåndssamtykke.

9. Canon Norge AS


Canon Norge AS
Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo
Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo
Norge
Telefon +47 22 62 92 00

Organisasjonsnummer 914 664 292

10. Jurisdiksjon


Ovennevnte Betingelser og Vilkår er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov. Dersom tvister oppstår i forbindelse med disse Betingelser og Vilkår, skal de alminnelige norske domstoler ha eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.

11. Opphavsrett


Opphavsrett © Canon Norge as 2023.

Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale eller enhver programvare som finnes på Canons Nettsted eller i tilhørende kundestøtte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon.