Retningslinjer for varsling om uetisk eller ulovlig adferd (Speak Up)

Canon er forpliktet til å sikre effektiv risikostyring og samsvar på tvers av organisasjonen, og vi har en proaktiv holdning og tilnærming for å kunne ta opp bekymringer om uetisk eller ulovlig oppførsel. Vi har etablert varslingssystemet «Speak Up» for å kunne motta informasjon eller varslinger relatert til brudd på rettsregler eller Canon Group Code of Conduct-forskrifter.

Det er viktig for oss at informantenes konfidensialitet opprettholdes, og at informanten blir vernet på arbeidsplassen. Vi jobber kontinuerlig med å oppmuntre til hensiktsmessig bruk av systemet ved å fremme bevisstheten rundt dette. Når det mottas en melding om et mulig brudd om uetisk eller ulovlig oppførsel, settes det i gang en etterforskning for å fastslå fakta og en endelig avgjørelse om et regelbrudd har funnet sted. Hvis det fastslås at et regelbrudd har skjedd, iverksettes nødvendige korrigerende tiltak sammen med forhindrende tiltak for å unngå gjentakelse.

Hvis du ønsker å ta opp et problem, vennligst klikk her.