Lisensavtale for sluttbrukere

Dette dokumentet er en avtale mellom sluttbrukeren ("Du") av det lisensierte programmet du har lastet ned fra listen nedenfor, og alle relaterte elektroniske dokumenter som er tilknyttet til det  (det "Lisensierte programmet"), og Canon Europa N.V, med forretningsadresse Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland ("Leverandøren av programmet") (og/eller deres tredjeparts leverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper). Det Lisensierte programmet kan bety og inkludere EOS Bedre Bilder eller Lens Guru og de oppdaterte versjonene (hvis ikke bestemte vilkår blir oppgitt).

Du kan laste ned det Lisensierte programmet fra et webområde som drives av Apple Inc. ("Apple"), for å bruke det med lisens med eller på en Apple®-merket mobil enhet (f.eks. en iPhone®, iPad® eller iPod®) eller en annen eiendomsrettsbeskyttet, håndholdt Apple-programvareplattform som kjører på en trådløs håndholdt enhet (alle kalles en "Apple-enhet"); eller fra et webområde som drives av Google Inc. ("Google") for bruk med lisens med eller på en Android TM-merket mobil enhet eller en annen eiendomsrettsbeskyttet, håndholdt Android-programvareplattform som kjører på en trådløs håndholdt enhet (alle kalles en "Android-enhet") (samlet kalt "Enheten").

VED Å INSTALLERE ELLER BRUKE DET LISENSIERTE PROGRAMMET SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE DET LISENSIERTE PROGRAMMET.  Når du forsøker å laste ned fra et webområde som drives av Apple, godtar du og samtykker du i at Apple og Apples datterselskaper er tredjeparts begunstigede personer under Lisensavtalen for sluttbrukere, og når du godkjenner Lisensavtalen for sluttbrukere, har Apple rettighet (og blir ansett som å ha godtatt rettigheten) til å håndheve Lisensavtalen for sluttbrukere overfor deg som en tredjeparts begunstiget person.

Du får en lisens til det Lisensierte programmet, det selges ikke til deg, kun for bruk i henhold til vilkårene i denne lisensen med mindre det inngås en separat avtale mellom deg og Leverandøren av programmet, hvor vilkårene i den separate avtalen regulerer bruken av det Lisensierte programmet underlagt din tidligere godtakelse av den separate avtalen. Leverandøren av programmet forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til Deg.

a. Lisensens omfang

Denne lisensen som innvilges Deg for det Lisensierte programmet av Leverandøren av programmet, er begrenset til en ikke-overførbar lisens til å bruke det Lisensierte programmet på enhver enhet som Du eier eller kontrollerer. Lisensen gir Deg ikke tillatelse til å bruke det Lisensierte programmet på noen Enhet som du ikke eier eller kontrollerer, og Du kan ikke distribuere eller gjøre det Lisensierte programmet tilgjengelig via et nettverk der det kan brukes samtidig på flere enheter. Du kan ikke leie, leie ut, låne bort, selge, distribuere eller viderelisensiere det Lisensierte programmet. Du kan ikke kopiere (unntatt hvis det gis uttrykkelig tillatelse i denne lisensen og Reglene for bruk), dekompilere, reversere, demontere, forsøke å trekke ut kildekoden fra, endre eller lage avledede arbeider av det Lisensierte programmet, eller oppdateringer av eller noen del av det Lisensierte programmet (unntatt og kun i den grad en tidligere begrensning er forbudt ifølge gjeldende lovgivning, eller i den grad det kan være tillatt av lisensieringsvilkårene som regulerer bruk av komponenter med åpen kildekode, som følger med det Lisensierte programmet). Ethvert forsøk på å gjøre dette, er et brudd på rettighetene til Leverandøren av programmet og dens lisensgivere. Hvis Du bryter denne begrensningen, kan Du bli utsatt for rettsforfølgelse og erstatningskrav. Vilkårene i lisensen regulerer eventuelle oppgraderinger som leveres av Leverandøren av programmet, som erstatter og/eller kommer i tillegg til det opprinnelige Lisensierte programmet, med mindre en slik oppgradering leveres med en separat lisens. I slike tilfeller skal denne lisensen gjelde.

b. Samtykke i bruk av data

Du samtykker i at Leverandøren av programmet kan innhente og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om Enheten din, systemet ditt og programvaren i din samt eksterne enheter, som innhentes jevnlig for å tilrettelegge for å levere programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester til deg (hvis aktuelt), som er relatert til det Lisensierte programmet. Leverandøren av programmet kan bruke denne informasjonen, forutsatt at den innhentes i en form som ikke er personlig identifiserbar, til å forbedre produktene sine eller til å levere tjenester eller teknologier til deg og bare så lenge informasjonen er nødvendig. Hvis du bruker det Lisensierte programmet, og blir bedt om å oppgi et navn for Enheten, godtar du å oppgi et navn, en beskrivelse og annen informasjon som ikke kan identifisere deg som person.

c. Oppsigelse

Lisensen er gyldig til den sies opp av Deg, til det Lisensierte programmet fjernes eller avinstalleres, eller til den sies opp av Leverandøren av programmet. Rettighetene dine i denne lisensen sies opp automatisk uten forvarsel fra Leverandøren av programmet hvis du ikke overholder vilkårene i denne lisensen. Når lisensen sies opp, skal du avslutte all bruk av det Lisensierte programmet og ødelegge alle eksemplarer, fullstendig eller delvis, av det Lisensierte programmet.

d. Tjenester

Tredjeparters materiell. Det Lisensierte programmet kan gi tilgang til tjenester og webområder fra Leverandøren av programvaren og tredjeparter (samlet og individuelt kalt "Tjenester"). Bruk av Tjenestene kan kreve Internett-tilgang og kan være underlagt ytterligere tjenestevilkår.

Du forstår at hvis du bruker noen av disse Tjenestene, kan du bli utsatt for innhold som kan bli oppfattet som støtende, uanstendig eller upassende, der innhold kan ha en ordlyd som anses som upassende, og at resultatene av et søk eller å skrive inn visse URL-adresser automatisk og utilsiktet kan åpne koblinger eller henvisninger til upassende materiell. Du samtykker likevel i å bruke Tjenestene på egen risiko, og at Leverandøren av programmet ikke skal ha noe ansvar overfor Deg. Noen tjenester kan vise, inneholde eller tilgjengeliggjøre tredjeparters innhold, data, informasjon, programmer eller materiell ("Tredjeparters materiell") eller gi koblinger til tredjeparters webområder. Ved å bruke Tjenestene erkjenner og godtar Du at leverandøren av programmet ikke er ansvarlig for å undersøke eller vurdere innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, gyldigheten, overholdelsen av opphavsrett, lovlydigheten, anstendigheten, kvaliteten eller noe annet aspekt ved slikt Tredjeparters materiell eller slike webområder. Leverandøren av programmet garanterer eller støtter ikke og påtar seg ikke noe erstatningsansvar eller ansvar overfor Deg eller noen annen person for slike Tjenester fra tredjeparter eller Tredjeparters materiell eller webområder, eller for noe annet materiell eller noen andre produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjeparters materiell og koblinger til andre webområder leveres kun som en ekstra tjeneste til deg. Økonomiske opplysninger som vises av noen av Tjenestene, er bare til generell opplysning, og er ikke ment å betraktes som investeringsråd. Du bør kontakte en økonom før du gjennomfører en verdipapirtransaksjon basert på informasjon du har innhentet via Tjenestene. Plasseringsdata som Tjenestene leverer, er kun beregnet til grunnleggende navigasjonsformål og er ikke ment å brukes i situasjoner der nøyaktig plasseringsinformasjon kreves, eller der feilaktige, unøyaktige eller ufullstendige plasseringsdata kan medføre død eller personskade, eller skade på eiendom eller omgivelsene. Verken Leverandøren av programmet eller noen av dens leverandører av innhold garanterer for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller aktualiteten til aksjeinformasjon eller plasseringsdata som vises av noen av Tjenestene.

Du samtykker i at Tjenestene inneholder eiendomsrettsbeskyttet innhold, informasjon eller materiell som er beskyttet av gjeldende åndsverksrettigheter og annen lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, og at Du ikke skal bruke noe slikt innhold eller materiell eller noen slik informasjon som er eiendomsrettsbeskyttet på noen som helst måte utenom tillat bruk av tjenestene. Ingen del av Tjenestene kan gjenskapes i noen form på noen måte. Du godtar å ikke endre, leie, leie ut, låne bort, selge, distribuere eller lage avledede arbeider basert på tjenestene på noen måte, og du skal ikke bruke Tjenestene på noen som helst uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom inntrenging eller å ved overbelaste nettverket.

Du godtar også å ikke bruke Tjenestene til på noen måte å trakassere, misbruke, forfølge, true, fornærme eller på noen annen måte krenke eller bryte rettighetene til noen annen part, og at Leverandøren av programvaren ikke på noen måte er ansvarlig for noen slik bruk fra din side, eller for eventuelle trakasserende, truende, fornærmende, støtende eller ulovlige meldinger eller overføringer Du mottar som følge av at du bruker noen av Tjenestene.

I tillegg er tredjeparters Tjenester og Tredjeparters materiell som du kan få tilgang til, og som vises på eller som det kobles til fra Enheten, ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land. Leverandøren av programmet gir ingen garanti for at slike tredjeparters Tjenester eller Tredjeparters materiell er passende eller tilgjengelig for bruk på en bestemt plassering. I den grad du velger å benytte slike tredjeparters Tjenester eller Tredjeparters Materiell, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde all gjeldende lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokal lovgivning. Leverandøren av programmet og dens lisensgivere forbeholder seg retten til å endre, innstille, fjerne eller deaktivere tilgangen til noen slike Tjenester når som helst uten forvarsel. Leverandøren av programmet er under ingen omstendigheter ansvarlig for at tilgangen til noen slike Tjenester fjernes eller deaktiveres. Leverandøren av programmet kan også innføre begrensninger på bruken av eller tilgangen til enkelte Tjenester, i alle tilfeller og uten forvarsel eller ansvar.

e. INGEN GARANTI

DU BEKREFTER OG GODTAR UTRYKKELIG AT BRUKEN AV DET LISENSIERTE PROGRAMMET SKJER PÅ EGEN RISIKO, OG AT ALL RISIKO FORBUNDET MED UTILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG PRESTASJON TILFALLER DEG. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, LEVERES DET LISENSIERTE PROGRAMMET OG ALLE TJENESTER SOM UTFØRES ELLER LEVERES GJENNOM DET LISENSIERTE PROGRAMMET ("TJENESTENE"), "SOM DE ER" OG "AVHENGIG AV TILGJENGELIGHET", OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, OG LEVERANDØREN AV PROGRAMMET OG DENS LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR MED HENSYN TIL DET LISENSIERTE PROGRAMMET OG ALLE TJENESTER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, UFORSTYRRET BRUK OG AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. LEVERANDØREN AV PROGRAMMET GIR INGEN GARANTI MOT FORSTYRRELSER AV DIN BRUK AV DET LISENSIERTE PROGRAMMET, FOR AT FUNKSJONENE I ELLER TJENESTENE SOM UTFØRES ELLER LEVERES AV DET LISENSIERTE PROGRAMMET, OPPFYLLER KRAVENE DINE, FOR AT BRUKEN AV DET LISENSIERTE PROGRAMMET ELLER TJENESTENE ER UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER AT MANGLER I DET LISENSIERTE PROGRAMMET ELLER TJENESTENE VIL BLI KORRIGERT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER VEILEDNING SOM BLIR GITT AV LEVERANDØREN AV PROGRAMMET ELLER DENS REPRESENTANTER, SKAL GI NOEN GARANTI. HVIS DET LISENSIERTE PROGRAMMET ELLER TJENESTENE VISER SEG Å VÆRE DEFEKT, ER DU ANSVARLIG FOR HELE KOSTNADEN TILKNYTTET ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNING AV LOVFESTEDE RETTIGHETER FOR EN FORBRUKER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT UTELUKKELSENE OG BEGRENSNINGENE OVER GJELDER FOR DEG.

Du erkjenner at det Lisensierte programmet ikke er utviklet for å oppfylle dine individuelle behov, og at det derfor er ditt ansvar å kontrollere at utførelsen og funksjonene til det Lisensierte programmet, slik de er beskrevet i dokumentasjonen, oppfyller behovene dine.

Du erkjenner at det er mulig at det Lisensierte programmet ikke er feilfritt, og du samtykker i at mindre feil i det Lisensierte programmet ikke utgjør et brudd på denne lisensen.

Du erkjenner også at hendelser som ligger utenfor den rimelige kontrollen til Leverandøren av programmet og Leverandøren av programmets datterselskaper og tilknyttede selskaper, kan påvirke, begrense eller hindre bruken av eller tilgangen til det Lisensierte programmet, både midlertidig og permanent.

f. BEGRENSNING AV ANSVAR

I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV, SKAL LEVERANDØREN AV PROGRAMMET IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR PERSONSKADE, ELLER NOEN TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA, FORSTYRRELSE AV DRIFT ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DET LISENSIERTE PROGRAMMET, UANSETT HVORDAN SKADEN OPPSTOD, UAVHENGIG AV SKYLDSPØRSMÅL (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET) OG SELV OM LEVERANDØREN AV PROGRAMMET BLE VARSLET OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KUNNE OPPSTÅ. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ANSVAR FOR PERSONSKADE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DET ER MULIG AT DENNE BEGRENSNINGEN IKKE GJELDER FOR DEG. Leverandøren av programmets samlede ansvar overfor deg for alle skader (utenom som fastsatt av gjeldende lovgivning i tilfeller der personskade er involvert) skal ikke under noen omstendighet overskride et beløp på 50 euro (femti euro). Hvis du har betalt et gebyr for det Lisensierte programmet, kan du alternativt varsle Apple eller Google, som Du betalte for å laste ned og bruke det Lisensierte programmet, så betaler Apple eller Google deg tilbake dette gebyret ifølge deres egne gjeldende vilkår. Apple eller Google har ikke under noen omstendigheter erstatningsansvar eller ansvar for noe som på noen som helst måte oppstår i forbindelse med bruken av, manglende bruk av eller feil i det Lisensierte programmet. Begrensingene foran gjelder selv om rettsmiddelet over ikke oppfyller hovedformålet.

g. Eksportlovgivning

Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller videreeksportere det Lisensierte programmet, unntatt hvis dette godkjennes av lovgivningen i USA og lovgivningen i jurisdiksjonen der det Lisensierte programmet ble anskaffet. Spesielt, men uten begrensning, kan det Lisensierte programmet ikke eksporteres eller videreeksporteres (a) til land USA har forbudt eksport av varer til, eller (b) til personer på det amerikanske finansdepartements liste over spesielt utpekte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartements lister over nektede personer eller enheter. Ved å bruke det Lisensierte programmet bekrefter og garanterer du at du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste. Du godtar også at du ikke skal bruke noen av disse produktene til noe formål som er forbudt av USAs lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, å utvikle, utforme, bygge eller produsere atomvåpen, missiler, kjemiske våpen eller biologiske våpen.

h. Kommersielle elementer

Det Lisensierte programmet og relatert dokumentasjon er "Kommersielle elementer", i samsvar med hvordan dette begrepet er definert i 48 C.F.R. § 2.101, som består av "Kommersiell programvare for datamaskin" og "Dokumentasjon for kommersiell programvare for datamaskin", i henhold til slik de begrepene brukes i 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202, der det er relevant. I samsvar med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 til og med 227.7202-4, der det er relevant, blir slik Kommersiell programvare for datamaskin og Dokumentasjon for kommersiell programvare for datamaskin lisensiert til sluttbrukere i amerikanske offentlige organisasjoner (a) kun som Kommersielle elementer, og (b) kun med de rettighetene som innvilges til alle andre sluttbrukere underlagt disse vilkårene. Upubliserte rettigheter er reservert i henhold til opphavsrettslogivningen i USA.

i. Lovgivning

Denne Avtalen skal reguleres og tolkes i henhold til nederlandsk lovgivning. Alle tvister mellom parter som oppstår på bakgrunn av denne Avtalen, skal utelukkende løses av District Court of Amsterdam i Nederland. Leverandøren av programmet skal imidlertidig ha enerett til å gi avkall på denne Delen og håndheve denne Avtalen under lokal lovgivning og/eller i brukerens jurisdiksjon.

j. Kontaktinformasjon

Hvis du ikke skulle være helt fornøyd med det Lisensierte programmet, du har spørsmål eller du trenger brukerstøtte, kan du kontakte ditt lokale Canon-kontor eller -forhandler.

k. En OSS brukes i den lisensierte applikasjonen

 

Den lisensierte applikasjonen Photo Companion bruker følgende OSS

 1. Keychain helper OSS for iOS/Swift er lisensiert under MIT-lisensen. Copyright (c) 2015 Marketplacer. Du finner et eksemplar av OSS-en og lisensen på https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 2. ObjectMapper OSS er lisensiert under MIT-lisensen (MIT). Copyright (c) 2014 Hearst. Du finner et eksemplar av OSS-en og lisensen på https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 3. Alamofire OSS. Du finner et eksemplar av OSS-en og lisensen på https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 4. Bond OSS. Du finner et eksemplar av OSS-en og lisensen på https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015–2016 Bond


  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS er lisensiert under https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 6. RFQuiltLayout OSS er lisensiert under https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 7. ICSPullToRefresh OSS er lisensiert under https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:


  Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.


  PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.


 8. Fabric OSS er lisensiert under, og du finner et eksemplar på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan bare bruke denne filen i samsvar med lisensen.


  Med mindre noe annet kreves av gjeldende lovgivning eller det inngås en skriftlig avtale om noe annet, distribueres programvaren under lisensen på et "SLIK DEN ER"-GRUNNLAG, UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått.
  I lisensen finner du lovgivning, tillatelser og begrensninger for hvert enkelt språk.


 9. Tealium OSS er lisensiert under lisensavtalen https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

  Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"). Du kan bare bruke denne filen i samsvar med lisensen.


  Med mindre noe annet kreves av gjeldende lovgivning eller det inngås en skriftlig avtale om noe annet, distribueres programvaren under lisensen på et "SLIK DEN ER"-GRUNNLAG, UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV NOE SLAG, verken uttrykt eller underforstått. I lisensen finner du lovgivning, tillatelser og begrensninger for hvert enkelt språk.


Takk for din interesse i Tealium iOS Library ("programvaren"), eid og lisensiert av Tealium Inc. (“Tealium,” "vår," “vi,” eller “oss”). Les denne lisensavtalen ("avtalen") nøye, ettersom den inneholder vilkår og betingelser som styrer din bruk av og tilgang til programvaren.


Du får ikke tilgang til programvaren hvis du er en direkte konkurrent av oss, med mindre vi gir skriftlig tillatelse på forhånd. I tillegg får du ikke tilgang til programvaren til formål som overvåking av tilgjengeligheten av, ytelsen til eller funksjonaliteten til et av våre produkter, eller til andre sammenlignings- eller konkurranseformål.


VED Å LASTE NED PROGRAMVAREN ELLER FYLLE UT ET BESTILLINGSSKJEMA FRA TEALIUM SOM REFERERER TIL DENNE AVTALEN, SAMTYKKER DU I AT DU ER BUNDET AV OG PLIKTIG TIL Å OVERHOLDE DENNE AVTALEN. HVIS DU INNGÅR DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER EN ANNEN JURIDISK ENHET, BEKREFTER DU AT DU HAR MYNDIGHET TIL Å BINDE DENNE ENHETEN OG DATTERSELSKAPENE TIL DENNE AVTALEN. I SLIKE TILFELLER REFERERER BEGREPENE "DU" OG "DINE" TIL ENHETEN OG DATTERSELSKAPENE. HVIS DU IKKE HAR SLIK MYNDIGHET, ELLER HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, SKAL DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN.


Perioden du har rett til å bruke programvaren ("perioden") i, gjelder fra når du godtar denne avtalen som beskrevet ovenfor, og helt til avtalen opphører slik det er beskrevet i delen "Annullering og avslutning" nedenfor. I denne perioden gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri, begrenset rett (uten rett til å viderelisensiere) til å bruke programvaren til følgende formål:


utvikle programvare og funksjonalitet som skal brukes i forbindelse med Tealiums produkter og tjenester,
utføre kvalitetssikringstester for å sikre kompatibilitet mellom din programvare og Tealiums produkter og tjenester, og
utføre støttetester for å feilsøke kompatibilitet mellom din programvare og Tealiums produkter og tjenester.I denne perioden gir Tealium deg også en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri, begrenset, verdenomspennende lisens (uten rett til å viderelisensiere) til å markedsføre, reprodusere og distribuere applikasjoner som innarbeider integreringen du utvikler under denne avtalen, enten direkte eller via distributører på flere nivåer, sluttbrukerne dine, men bare under lisensavtale for sluttbrukere med vilkår som beskytter Tealiums rettigheter på samme måte som denne avtalen gjør det.

Vi gir deg ikke noen andre rettigheter til programvaren Du kan bare bruke programvaren i denne perioden. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg under denne avtalen, og det finnes ikke ingen underforståtte rettigheter eller andre rettigheter, verken ved avskjæring eller annet. Du kan ikke: (i) kopiere eller reprodusere programvaren (med unntak av til rimelige arkiveringsformål), (ii) endre eller opprette avledede utgaver av programvaren, (iii) dekompilere, demontere eller reversere programvaren (unntatt hvis det er uttrykkelig tillatt under gjeldende lovgivning) eller (iv) fjerne eller endre varemerker, logoer, opphavsrett eller andre merkinger, påskrifter, symboler eller etiketter som har med eierskap å gjøre, i programvaren. Du kan heller ikke bruke programvaren til lovstridige eller uautoriserte formål.

Tealium beholder rettigheten til tittelen, eierskapet og åndsverket i programvaren og eventuelle avledede arbeider av den. Åndsverksrettigheter betyr alle rettigheter som har å gjøre med patent, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerke og åndsverksrettigheter, inkludert moralske rettigheter. Programvaren er beskyttet av opphavsrett og andre lover om åndsverk og av internasjonale avtaler Du samtykker i at vi eier alle forslag, forbedringer, forespørsler, tilbakemeldinger, anbefalinger og andre kommentarer som gis av deg eller en annen part i forbindelse med programvaren. Bortsett fra brukslisensene som er uttrykkelig gitt i denne avtalen, overfører ikke denne avtalen eller ytelsens dens noe Tealium-åndsverk fra oss til deg.

Generelle betingelser og begrensninger
Du bruker programvaren på egen risiko.
Du godtar at Tealium ikke er pliktig til å gi deg støtte i tilknytning til programvaren, ei heller til å skaffe til veie oppdateringer eller feilrettelser ("oppdateringer") av programvaren. Hvis Tealium, etter eget skjønn, bestemmer seg for å skaffe til veie oppdateringer, anses oppdateringen som en del av programvaren og er underlagt vilkårene i denne avtalen.
Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller drive rovdrift på noen del av eller funksjon ved programvaren eller tilgangen til programvaren uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Tealium.

Ingen garanti
DENNE PROGRAMVAREN GIS PÅ ET "SLIK DEN ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS, OG TEALIUM FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV ALLE SLAG, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL, UFORTYRRET BRUK, NØYAKTIGHET ELLER AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER ELLER RETTIGHETER. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, GARANTERER TEALIUM IKKE AT TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE SPESIFIKKE KRAV, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, I RETT TID, SIKKER ELLER FEILFRI, AT RESULTATENE SOM OPPNÅS GJENNOM BRUK, VIL VÆRE FULLSTENDIGE, NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, AT KVALITETEN TIL PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE, KJØPT ELLER HENTET AV DEG VIA PROGRAMVAREN, VIL OPPFYLLE FORVENTNINGENE DINE ELLER AT EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLE RETTET OPP.

Begrensning av ansvar
DU BEKREFTER AT DU FORSTÅR OG GODTAR AT TEALIUM IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN INDIREKTE, UTILSIKTEDE, SPESIELLE, FØLGE- ELLER STRAFFESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM TEALIUM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), INKLUDERT SKADER SOM ER EN FØLGE AV MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, KOSTNADER VED ANSKAFFELSER AV ERSTATNINGSTJENESTER OG TJENESTER FRA VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER HENTET, ELLER MELDINGER SOM ER MOTTATT ELLER TRANSKASJONER SOM ER ANGITT I, GJENNOM ELLER FRA PROGRAMVAREN, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGER ELLER DATA, TREDJEPARTS UTTALELSER ELLER HANDLINGER KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, STENGING AV KONTOEN ELLER ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL PROGRAMVAREN.
UAVHENGIG AV ALT SOM STRIDER I MOT DET I DETTE DOKUMENTET, ER TEALIUMS ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER I TILKNYTNING TIL PROGRAMVAREN (UANSETT HVORDAN DE OPPSTOD OG UAVHENGIG AV HANDLINGENS NATUR) BEGRENSET TIL (1) BELØPET DU BETALTE TIL TEALIUM I DE SEKS (6) MÅNEDENE UMIDDELBART FØR HENDELSEN SOM GIR BELEGG FOR KRAVET, ELLER (2) ETT HUNDRE OG FEMTI TUSEN DOLLAR (USD 150,00).

Annullering og avslutning
Tealium kan, etter eget skjønn, annullere lisensen din når som helst av hvilken som helst grunn.
Du kan, etter eget skjønn, oppheve denne avtalen med umiddelbar virkning ved å skrive til Tealium.
Når avtalen er annullert eller utløpt, skal du umiddelbart slutte å bruke programvaren, og ødelegge den originale programvaren og alle kopier av programvaren som du er i besittelse av eller kontrollerer. Etter skriftlig forespørsel fra Tealium skal du bekrefte overfor Tealium skriftlig at du har overholdt alle vilkårene i denne avtalen.
Begge parter kan annullere denne avtalen ved å varsle den andre parten skriftlig ved ethvert betydelig brudd på avtalen fra den andre parten, hvis dette bruddet ikke blir rettet opp innen tretti (30) dager etter at parten som ikke har begått et brudd på avtalen, varsler parten som angivelig har brutt avtalen, om bruddet.

Diverse
Denne avtalen vil være underlagt lovgivningen i California og tar ikke hensyn til eventuelle motstridende lovgivning som krever at lovgivningen til en annen domsmyndighet tas i bruk. For alle tvister som oppstår som følge av eller er knyttet til denne avtalen, godtar du at du er underlagt den delstatlige domsmyndigheten i San Diego County, California og de føderale domsmyndighetene i Southern District of California. Hvis Tealium ikke benytter seg av eller håndhever en rett eller bestemmelse i denne avtalen, betyr ikke dette at Tealium sier fra seg denne retten eller bestemmelsen. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Tealium, styrer din bruk av tjenesten og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg av Tealium (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av avtalen).

Opphavsrettsmerknader/-bekreftelser

**iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Google er et varemerke for Google Inc.
Android er et varemerke for Google Inc.

Ved å bruke Lens Guru-applikasjonen erkjenner og godtar du at tjenestene og den lisensierte applikasjonen er underlagt følgende opphavsrettsbeskyttelse:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations ble skapt av Pierre-Yves Ricau og sponses av eBusinessInformations.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne åpne programvaren, kan du gå til http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

MIT-lisensen (MIT)

Copyright (c) <år> <innehavere av opphavsrett>

Tillatelse gis herved kostnadsfritt til alle personer som tilegner seg et eksemplar av denne programvaren og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), til å bruke Programvaren uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, sette sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge eksemplarer av Programvaren, og å tillate personer som Programvaren gis til, å gjøre dette, underlagt de følgende vilkårene:

Opphavsrettsmerknaden over og denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle eksemplarer eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SLIK DEN ER", UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELIGHET. FORFATTERNE ELLER INNEHAVERNE AV OPPHAVSRETTEN SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER NOE ANNET SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER BRUKEN AV ELLER ANDRE AVTALER I PROGRAMVAREN.