Vilkår og Betingelser for bruk

VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET FØR DU GÅR INN PÅ CANONS NETTSTED. Nedenstående betingelser og vilkår anses akseptert når du går inn på Canons Nettsted.
DERSOM DU IKKE AKSEPTERER NEDENSTÅENDE BETINGELSER OG VILKÅR BER VI DEG IKKE GÅ INN PÅ DETTE NETTSTEDET.

1. Samtykke

2. Canons Nettsted

3. Om informasjonskapsler

4. Bruk

5. Ansvarsfraskrivelse

6. Ansvar

7. Retningslinjer for personvern

8. Varemerke

9. Canon Norge AS

10. Jurisdiksjon

11. Opphavsrett

1. Samtykke

Canon Norge AS ("Canon") driver dette nettstedet ("Canons Nettsted") basert på følgende betingelser og vilkår ("Betingelser og Vilkår"). Ved å gå inn på nettsidene på Canons Nettsted aksepterer du ovennevnte Betingelser og Vilkår. Ovennevnte Betingelser og Vilkår oppdateres av Canon fra tid til annen og vil bli kunngjort på Canons Nettsted uten særskilt forutgående varsel til deg. Du bør lese gjennom ovennevnte Betingelser og Vilkår hver gang du besøker Canons Nettsted for å sjekke om de har blitt oppdatert.

  Til toppen

2. Canons Nettsted

Du kan få tak i informasjon om enkelte Canonprodukter og -tjenester på Canons Nettsted, samt sende forespørsler til Canon for å motta mer informasjon. Merk deg at Canons Nettsted er Canons norske nettsted. Vennligst se Canons europeiske nettsted for informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i de ulike land.

  Til toppen

3. Om informasjonskapsler

Les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler.

  Til toppen

4. Bruk

Canons Nettsted og tilhørende kundestøtte er gratis og er kun ment for din private og ikke-kommersielle bruk. Kundestøtte som ytes er kun ment som informasjon. Canon forbeholder seg retten til å foreta endringer på Canons Nettsted, å unnlate å besvare forespørsler eller å unnlate å yte kundestøtte forbundet med Canons Nettsted.

Canon ønsker ikke å motta konfidensiell eller beskyttet informasjon fra deg via Canons Nettsted. Som beskrevet i Canons personvernerklæring vil all informasjon og alt materiale som sendes Canon via Canons Nettsted anses som ikke-konfidensiell. Ved å sende Canon enhver informasjon eller materiale gir du Canon en ubegrenset og ugjenkallelig rett til å benytte, reprodusere, presentere, formidle, endre, videresende og distribuere innsendt materiale eller informasjon. Samtidig samtykker du i at Canon kan ta i bruk innsendte ideer, konsepter, know-how og teknikker til ethvert formål.

Du forplikter deg til ikke å oversende materiale til eller via dette nettstedet som er eller kan oppfattes som: (i) ærekrenkende, injurierende, uanstendig, støtende, krenkende, uforskammet, egnet til å fremkalle rasehat, diskriminerende eller blasfemisk; (ii) brudd på fortrolighet, privatliv eller forretningshemmeligheter; (iii) krenker tredjeparts eiendomsrett eller eiendomsretten til parter som du ikke har fremskaffet nødvendige tillatelser og/eller samtykke fra; eller (iv) innebærer overtredelse av annen lovgivning.

Du aksepterer også å ikke sende til eller formidle via dette nettstedet materiale som med rimelighet kan regnes for å utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som anses som en straffbar handling eller som fremkaller sivilrettslig ansvar, eller som på annen måte strider mot ethvert lands lovgivning eller annen kompetent myndighet, eller krenker en tredjeparts rettigheter som kan håndheves i noen del av verden.

Canon forbeholder seg retten til å slette materiale fra nettstedet dersom selskapet har skjellig grunn til å tro at slikt materiale er i strid med dette punkt 3 eller på annen måte anses upassende. Uavhengig av det foregående anerkjenner du at Canon ikke har kontroll over innhold på nettstedet som er innsendt av andre brukere, ei heller kan det forventes at Canon overvåker innholdet på nettstedet for å forsikre seg om at det er nøyaktig, passende eller i samsvar med prinsippene som er nedfelt i disse Betingelser og Vilkår.

Det er ulovlig å koble uanstendige eller upassende nettsteder til Canons Nettsted og enhver kobling må fjernes omgående dersom Canon forlanger det.

Ved å godta disse Betingelser og Vilkår samtykker du i å beskytte Canon og Canons datterselskaper mot krav, fordringer, tap eller skade lidt som et resultat av brudd på dette punkt 3.

  Til toppen

5. Ansvarsfraskrivelse

Canon anser seg ikke bundet av alle vilkår, garantier eller andre betingelser vedrørende levering eller påstått levering, manglende levering eller forsinket levering av tjenester i forbindelse med Canons Nettsted, eller som innebærer at Canons Nettsted skal være nøyaktig, fullstendig og oppdatert, som med unntak av dette punkt 4 kan gjelde mellom Canon og deg, eller som på annen måte er implisert eller innlemmet i de disse Betingelser og Vilkår eller en tilleggsavtale, enten basert på lov, forskrift, sedvanerett eller på annen måte. Ved å akseptere disse Betingelser og Vilkår forstår og aksepterer du at Canons Nettsted brukes på eget ansvar og at Canon ikke garanterer at nettstedet imøtekommer dine behov eller at nettstedet fungerer uavbrutt, uten feil eller sikkert. Ethvert innhold eller tjeneste som ytes via Canons Nettsted eller i forbindelse med Canons Nettsted av Canon gjøres på "SOM DET ER-" og "SOM TILGJENGELIG-" basis og Canon påtar seg intet ansvar eller forpliktelser av noen art, det være seg direkte eller indirekte, for Canons Nettsted med hensyn til innhold eller tjenester som finnes på Canons Nettsted eller som er tilgjengelige via nettstedet. Canon forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake innhold eller tjenester som tilbys via Canons Nettsted.

  Til toppen

6. Ansvar

Canon, andre parter (enten denne part er involvert i å skape, produsere, vedlikeholde eller levere Canons Nettsted) og andre selskaper i Canon-gruppen, tillitsvalgte, ledere, ansatte, aksjonærer eller representanter for noen av disse fraskriver seg alt ansvar for ethvert tap eller skade uansett form, som kan påføres deg eller tredjepart (herunder blant annet direkte, indirekte, strafferettslig tap eller følgetap, eller ethvert tap av inntekt, utbytte, goodwill, data, kontrakter, pengebruk, eller tap eller skade som skyldes eller på noen som helst måte er forårsaket av virksomhetsavbrudd), enten dette oppstår ved skadevoldende handling (herunder blant annet uaktsomhet), ved brudd på kontrakt eller på annen måte i tilknytning til Canons Nettsted, eller i forbindelse med bruken av, manglende evne til å bruke eller resultatene av bruken av Canons Nettsted, nettsteder som er koblet til Canons Nettsted eller innholdet på slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade forårsaket av virus som kan infisere ditt datautstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på Canons Nettsted eller din nedlasting av materiale fra Canons Nettsted eller andre nettsteder som er koblet til Canons Nettsted. Dette skal ikke innskrenke dine lovbestemte rettigheter.

 

Disse Betingelser og Vilkår skal ikke utelukke eller begrense Canons ansvar for (i) dødsfall eller personskade forårsaket av Canons grov uaktsomhet, (ii) svindel eller (iii) ethvert ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning.

  Til toppen

7. Retningslinjer for personvern

Gå til personvernsiden vår for å se alle Canons personvernmerknader.

Se personvernsiden

  Til toppen

8. Varemerke

Varemerker eller logoer som tilhører Canon eller Canon-gruppen kan ikke benyttes uten Canons skriftlige forhåndssamtykke.

  Til toppen

9. Canon Norge AS

Canon Norge AS  
Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo
Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo
Norge
Telefon   +47 22 62 92 00
Telefaks  +47 22 62 92 01 

Organisasjonsnummer 914 664 292

  Til toppen

10. Jurisdiksjon

Ovennevnte Betingelser og Vilkår er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov. Dersom tvister oppstår i forbindelse med disse Betingelser og Vilkår, skal de alminnelige norske domstoler ha eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.

  Til toppen

11. Opphavsrett

Opphavsrett © Canon Norge as 2009.

Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale eller enhver programvare som finnes på Canons Nettsted eller i tilhørende kundestøtte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon.

  Til toppen

spacer
					image